Dzień Matki

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Będzino.

Gminna Komisja Wyborcza w Będzinie informuje, iż w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, Urząd Gminy Będzino,76-037 Będzino 19, I piętro, sala nr 14, odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Będzino zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Będzinie

Tomasz Szymaniak

Wznawiamy działalność placówek wsparcia dziennego w Gminie Będzino.

Od 25 maja 2020 r. działalność będą mogły wznowić placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej – poinformował PAP w środę 20 maja 2020 r. wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Paweł Wdówik.

Powiedział, że nie ma wątpliwości, że ich otwarcie jest niezwykle potrzebne dla możliwie normalnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniej samodzielnych.

Urząd Gminy Będzino informuje, że od 25 maja 2020 r. wznawia działalność Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dzienny Dom Senior+ „Pod Świerkami” w Tymieniu i Klub Senior+ „Jesienna Przystań” w Mścicach.

Jednocześnie zapewniamy że placówki zgłosiły gotowość poprzez przygotowanie i wdrożenie rekomendacji  MRPiPS  dotyczących placówek pobytu dziennego w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

MSWiA wskazało, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

W związku z tym, Wójt Gminy Będzino informuje, iż od dnia 25 maja 2020 roku bezpośrednia obsługa obywateli w Urzędzie Gminy odbywać będzie się poprzez wcześniejsze umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym telefonicznie lub elektronicznie na adres pracownika. Czytaj więcej

Dokumenty będą przyjmowane poprzez wrzucenie do urny znajdującej się na parterze budynku, ewentualnego potwierdzenia na dokumencie dokonuje pracownik wyznaczony do obsługi obywateli.

Do urzędu można będzie wchodzić z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą maseczek lub innych środków ochronnych, w rękawiczkach ochronnych i po zdezynfekowaniu rąk.

Zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (załączamy je poniżej) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

§12. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

  1. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.7)),

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

10) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

    Wójt Gminy Będzino

/-/ Mariusz Jaroniewski

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.21.2020.MD                                                               Będzino, dn. 22 maja 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 29 maja 2020 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:

a) Protokół Nr XIX/2020 z dn. 12.03.2020 r.
b) Protokół Nr XX/2020 z dn. 30.04.2020 r.

4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 –
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica;
e) Projekt nr 5 –
Uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie.

6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino za rok 2019.
7. Stan przygotowań inwestycji gminnych.
8. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy Będzino.
9. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Komunikat dot. żłobka

KOMUNIKAT
w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi w Żłobku Samorządowym w Mścicach
Informuję, że Żłobek Samorządowy w Mścicach pozostanie zamknięty do końca maja 2020 r.
Kolejna informacja w sprawie otwarcia żłobka zostanie podana do wiadomości pod koniec przyszłego tygodnia (do 29 maja 2020 r.).
Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustanowienia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 21 czerwca 2020 r.

WÓJT GMINY BĘDZINO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY BĘDZINO
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w  Urzędzie Gminy Będzino w wymiarze – 1 etatu to jest 40 godzin tygodniowo.

2020-05-12 – Zarządzenie wewnętrzne Nr 14/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.05.2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podispektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych – otwórz

2020-05-12 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW – otwórz

2020-05-12 – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE – otwórz

Gazyfikacja miejscowości Dobre

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ma przyjemność poinformować, że zadanie polegające na gazyfikacji miejscowości Dobre (gmina Będzino) zostało zaakceptowane przez Dyrekcję Zakładu i wprowadzone do Planu Inwestycyjnego. Tym samym dnia 07 maja 2020 r. uruchomiliśmy postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu ś/c PE100 RC SDR11/SDR17 dn63 oraz dn90 o łącznej długości 2540 mb. wraz z kilkunastoma przyłączami do klientów indywidualnych, którzy podpisali umowy przyłączeniowe.

Szacunkowy termin wykonania dokumentacji projektowej dla opisywanego zadania to III/IV kwartał 2021 r., przy założeniu uzyskania wszelkich zgód i praw do dysponowania gruntem. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę uruchomione zostanie postępowanie przetargowe, którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy dla fizycznej budowy w/w gazociągu oraz przyłączy.

Szacunkowy termin zakończenia rozbudowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Dobre to IV kwartał 2022 roku.

Z treścią postępowania mogą się Państwo zapoznać klikając na poniższy link:

https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/preview-auction/id/52084

Pragniemy podkreślić, ze w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych oraz zawarcia umów przyłączeniowych przez mieszkańców m. Dobre

Wychodząc naprzeciw dzisiejszej sytuacji, dbając o bezpieczeństwo klientów uruchomiliśmy portal przyłączeniowy dzięki któremu bez wychodzenia z domu możemy złożyć wniosek w formie elektronicznej – logując się przez stronę internetową www.przylaczanie.pl

Z poważaniem
Maciej Tkaczyk
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie