Wstępny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu.

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest uruchomienie naboru wniosków na zasadach tj. w latach ubiegłych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

 • demontażu wyrobów zawierających azbest,
 • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
 • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Będzino nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, bądź nabór nie zostanie ogłoszony zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 943162533

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

 1. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przejdź do projektów uchwał

 

 

Zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Uwaga !

W związku z awarią sprzętu, następuje zmiana terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych z dnia 15 lutego na dzień 17 lutego br. (sobota)  dla miejscowości :Smolne, Strachomino, Strzepowo, Łasin Koszaliński, Łopienica, Pleśna, Kładno. Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

Szkolenia dla rolników i mieszkańców [aktualizacja]

Uwaga, termin szkolenia PROW zmieniono z 5 marca na 12 lutego.

Zwrot podatku akcyzowego

Jabłka dla potrzebujących

W dniu 1.02.2018 i 2.02.2018 r. od godziny 10:00 do 14:00 przy  budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wydawane będą jabłka. Owoce będą przekazywane osobom korzystającym z pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca nie może przekroczyć kwoty  dochodu w wysokości 1268 zł, a osoba w rodzinie 1028 zł).

Punkt wsparcia rodziny i dziecka

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku „Punkt wsparcia rodziny i dziecka„, który ma na celu udzielenie bezpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Gminy Bedzino.

            Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

            Ponadto w ramach Punktu wsparcia rodziny i dziecka proponuje się przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktyczne wg programu Spójrz inaczej w szkołach podstawowych gminy Będzino. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem zajęć jest nauczanie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały po środki uzależniające.

            Punkt przyjęć mieści się w dotychczasowym punkcie A/A Bedzino 21. Poradnictwo prowadzić będzie Aleksandra Lachowicz – specjalista rodzinny.

Punkt czynny będzie dwa razy w miesiącu

9.01.2018 w godzinach od 8.00 – 13.00

31.01.2018 w godzinach od 13.00 – 17.00

to jest termin na styczeń

Należy się umawiać bezpośrednio w punkcie lub telefonicznie poprzez pracowników GOPS.

 1. Stanisława Papajewska-Hanasz – pracownik socjalny – tel. 694462596
 2. Marta Nowak – asystent rodziny – tel. 602556126

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” pozyskało środki na prowadzenie punktu w ramach rozstrzygniętego konkursu przez Wójta Gminy Bedzino na realizację zadania z zakresu profilaktyki.