Zawiadomienie o XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) zwołuję XXXI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień 30 czerwca  2017 r., o godz. 10.00.  

Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.
 8. Wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych.
 9. Sprawozdanie z realizacji : „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Będzino” za rok 2016.
 10. Stan przygotowań inwestycji gminnych
 11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 –2025;
3) w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok obrachunkowy 2018;
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2018, 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli;
6) w sprawie zmiany „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032;
7) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino;
8) w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Darmowe szkolenia

Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela psa

Ciężko zweryfikować skąd pies przywędrował…,  ostatnio widziany na granicy miejscowości Mścice- Koszalin koło hotelu VERDE. Pies jest młody i wychudzony. Bardzo prosimy o pomoc. Być może ktoś szuka tego pieska, lub  wie kto jest jego właścicielem. Telefon kontaktowy 94-3-162-533 lub 668-018-155.

Prośba o pomoc w odnalezieniu psa

Zaginął owczarek niemiecki w miejscowości Strzepowo. W imieniu właściciela prosimy o pomoc. Suczka uciekła z posesji w Strzepowie jest rodowodowa i posiada  czip nr: 982061600064603. Jest młoda (rok i 3 miesiące) i niesforna, wabi się Strzałka, ma czarną podpalaną maść w dniu zaginięcia miała na sobie czarną skórzaną smycz. Jej cechy charakterystyczne to różowy pysk i brązowe łatki. Być może ktoś ją złapał lub widział w tej okolicy. Nasz telefon kontaktowy 517-947-728 lub 668-018-155.

Informacja z narady Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu  16 maja 2017 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z  sołtysami naszej gminy, w której udział wzięli także pracownicy gminy.
Na początku spotkania, Wójt Gminy przedstawił program spotkania.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXX  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 26 maja  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj więcej

ZADZWOŃ, NAPISZ, UMÓW SIĘ, ZAPYTAJ!

Jesteś z miejscowości objętej rewitalizacją? Interesują Cię planowane zmiany? Chcesz mieć wpływa na realizowane w twoim otoczeniu projekty?

Serdecznie zapraszamy na  indywidualne konsultacje z naszym ekspertem panem Sławomirem Kozieł. Do wyboru mogą Państwo skorzystać z mobilnych konsultacji pod nr tel. 531860802 i mailowo wysyłając zapytanie na adres s.koziel@grupabadawcza.com.pl. Zapraszamy jednak też do spotkań indywidualnych, które są możliwe do wcześniejszym umówieniu z ekspertem.

Przypominamy również, że w najbliższym czasie zaplanowanych jest szereg spotkań konsultacyjnych grupowych z mieszkańcami, radami sołeckimi, radnymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami

(plakat na stronie głównej w aktualnościach):

22.05 (poniedziałek) – konsultacje grupowe z mieszkańcami  (Strachomina) w świetlicy GOK w Strachominie, Strachomino 10, godz. 17.00

23.05 (wtorek) – konsultacje grupowe z mieszkańcami  (Tymienia i Łopienicy) w Domu Ludowym Tymieniu, godz. 17.00

30.05 (wtorek) – konsultacje grupowe z mieszkańcami (Wierzchomina) w świetlicy GOK w Wierzchominie, Wierzchomino 16, godz. 17.00

30.05 (wtorek) – konsultacje grupowe z mieszkańcami (Wierzchominka) w świetlicy w Wierzchominku, Wierzchominko 13, godz. 18.30

31.05 (środa) – konsultacje grupowe dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Będzino w Domu Ludowym w Tymieniu, godz. 17.00

1.06 (czwartek) – konsultacje grupowe dla przedsiębiorców z terenu gminy Będzino w Domu Ludowym w Tymieniu, godz. 17.00

W razie pytań ogólnych dotyczących prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji polecamy kontakt z kadrą projektu:

Anną Pietkowską – 094 31 62 533, a.pietkowska@bedzino.pl lub Pauliną Kelm – 094 31 62 545, p.kelm@bedzino.pl

Zebrania sołeckie w sprawie rewitalizacji

XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj więcej