Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs na rok 2018 – piłka nożna i siatkowa/karate ”. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się z BIP w zakładce Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1152

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień    11 grudnia  2017 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwał:

     1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;

     2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2017 – 2025;

     3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;(zobacz projekt)

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 6 grudnia 2017 r. , o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy w Będzinie, w sali konferencyjnej, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady , którego celem będzie pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję ( pr. uchwały nr 3 w załączeniu poniżej). Zapraszamy wszystkich członków komisji, a także wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały

 

 

 

 

Uwaga planowane wyłączenie prądu

W dn. 22.11.2017 w godz. 9:00-14:00 planowana jest przerwa w dostawie energii dla miejscowości:

Dobrzyca, Będzino, Barnin, Smolne, Wierzchomino, Dobre, Wierzchominko, Skrzeszewo, Słowienkowo, Będzinko, Zagaje, Strzepowo, Mączno, Barninek, Łasin Koszaliński, Sarbinowo, Chłopy, Niegoszcz

Więcej informacji: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1018

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Informacja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 14 listopada 2017 roku, odbyła się XXXV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Read more

Szkolenia dla przedsiębiorców

Informacja wojewody ws. orkanu Grzegorz

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XXXV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 14 listopada 2017 r., o godz. 10:00.

Read more