Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXII  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  15 września 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja  Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Omówienie sytuacji w rolnictwie.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia polegającego na
  modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino, w
  formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.