XLVI sesja Rady Gminy w Będzinie

       R.0002.46.2021.UM                                                                                                                                                                                                                                        Będzino dn. 10 grudnia 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 17 grudnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego – aparatu USG
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej”
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 10 grudnia 2021