Stawiamy na indywidualizację

Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00. Czytaj dalej

Nowoczesne wyposażenie już w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach

Grupa Zefirki w czasie zajęć grupowych / fot. Iwona Formela

Gmina Będzino wspólnie z Liderem – Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” . Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne – kolektory słoneczne

fot. M. Dębowski / UG Będzino

W środę 20 lutego 2013 o godzinie 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie informacyjne na temat dofinansowania do kolektorów słonecznych zorganizowane przez firmę Lumen Technik, zajmującą się pozyskiwaniem energii słonecznej. Czytaj dalej

Remont przedszkola w Mścicach w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu wyremontowano sale dla dzieci. Czytaj dalej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BIURO MLGR

W związku z planowanym w okresie 27 lutego – 29 marca 2013 r. kolejnym naborem wniosków w ramach obszaru 4.1.c „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, w ramach osi 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ; Czytaj dalej

INFORMACJA Z XXVII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 6 lutego 2013 roku, odbyła się XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad. Czytaj dalej

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO MŁODZIEŻY DO LAT SZESNASTU.

Dnia 24 stycznia br. w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy dziesięć drużyn Czytaj dalej

SZKODY I STRATY SPOWODOWANE WICHURAMI I PODTOPIENIAMI

W dniu 31.01.2013 roku ok. godz. 1145 w miejscowości Dobre 1a doszło do nietypowego zdarzenia. W wyniku silnego i porywistego wiatru została zerwana połowa poszycia dachowego w budynku mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp OSP Mścice przez PSP w Koszalinie. Udali się również pracownicy UG ds. zarządzania kryzysowego i spraw komunalnych. W między czasie pracownicy UG sprawdzili zgłoszenie o zerwanej reklamie z ul. Dworcowej 15 w Mścicach nie stwierdzając zagrożenia ( uszkodzeniu uległa niewielka część dachu ok. 0,5 m2), a właściciel samodzielnie zabezpieczył dach. Wójt Gminy powiadomił Starostę Koszalińskiego o zdarzeniach poprzez PCZK w Koszalinie. W rozpoznaniu strażacy ratownicy ustalili, że w połowie ok. 100 m2 zerwane jest poszycie dachowe w budynku mieszkalnym. Ustalono również, że zablokowana jest droga powiatowa z powodu zwisającej linii telekomunikacyjnej.

Ze względu na porywisty wiatr w pierwszej fazie akcji strażacy zabezpieczyli teren działań, następnie przystąpili do zabezpieczenia pozostałej części naderwanych kawałków blach przed dalszym przemieszczaniem. Linię telekomunikacyjną usunęło pogotowie telekomunikacyjne. Wójt Gminy Będzino zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym został zapoznany z rozwojem sytuacji przez pracowników którzy byli na miejscach zdarzenia. Podjęto decyzję o zorganizowaniu i dowiezieniu na miejsce zdarzenia folii i materiałów potrzebnych do zabezpieczenia dachu oraz zadysponowaniu na miejsce akcji Straży Gminnej. Do zabezpieczenia dachu użyto folii z gminnego magazynu oraz dodatkowo folię zabezpieczającą i linkę mocującą płacht folii dostarczone z magazynu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Ok. godz. 1645 Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach w sile 3 zastępów – 9 osób przystąpiła do zabezpieczenia dachu przed skutkami warunków atmosferycznych. Akcję z ramienia UG Będzino koordynował pracownik UG ds. zarządzania kryzysowego jednocześnie komendant gminny ochrony przeciwpożarowej. Akcję utrudniały silne opady deszczu i podmuchy wiatru. Działania zabezpieczające polegały na rozbiórce zniszczonych konstrukcji, następnie rozłożeniu folii zabezpieczającej z jednoczesnym montażem drewnianych łat do więźby dachowej. W czasie akcji używano drabin przenośnych, pilarek do drewna, agregatów prądotwórczych i zestawów oświetleniowych, sprzętu burzącego w postaci młotków, łomów.

Akcję zakończono o godz. 2130

W tym samym dniu w wyniku gwałtownych roztopów OSP Dobrzyca interweniowała w miejscowości Smolne usuwając nadmiar wody z zalanej piwnicy. Również strażacy OSP Będzino usuwali wodę zagrażającej drodze Śmiechów – Gąski.