Kreatywne Warsztaty Krawieckie

123456m

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXI  sesję  Rady Gminy w Będzinie na dzień  30 sierpnia 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad – wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
 8. Stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 ( informacja inspektora ds. oświaty).
 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi łączącej Tymień i Kładno;
4) w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503 Z Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
5) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 3503Z  Łasin – Łopienica – droga nr 11 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim;
6) w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania , ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy;
8) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino;
10) w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Segregujesz – nasze otoczenie ratujesz! – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Syreny alarmowe

oc

Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół, który przypada 8 sierpnia powstał, aby przypominać o niezastąpionej roli, jaką zapylacze pełnią w całym środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem. W Strachominie 13 sierpnia odbył się festyn rodzinny, który miał na celu zmianę postaw społeczeństwa lokalnego, a także dzieci z terenu całej Gminy Będzino i promocji pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności z ochrony pszczół.

Czytaj dalej

Ostrzeżenie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koszalinie ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej “Nasza S.A.” z siedziba w Warszawie. Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firmy “Orange Polska S.A.” Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz o czytanie dokumentów przed ich podpisywaniem. Wszystkich pokrzywdzonych rzecznik zaprasza do biura mieszczącego się w siedzibę naszego starostwa.” — Wydział Rozwoju i Promocji Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin tel. (94) 714 01 73.

Pomóż znaleźć dom dla pieska z terenu gminy Będzino

Ze względu na wyjazd właścicieli za granicę (zmiana pracy i mieszkania) zmuszeni są znaleźć dom dla swojego pupila. Niestety nie mogą go zabrać ze sobą, dlatego w imieniu właścicieli prosimy o dobre serduszka, które zaadoptują pieska zapewniając mu ciepły dom. Piesek jest mały, posiada książeczkę weterynaryjną, obecnie przebywa w zagrodzeniu.

Zainteresowanych adopcją prosimy o telefon. Zapraszamy do adopcji. Kontakt:  tel. 94 316 25 33

 

Konsultacje społeczne PZMM

Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa 19 gmin ZIT KKBOF, ponownie zaprasza serdecznie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Plan).

Czytaj dalej

Komunikat KRUS ws. wysokości składek za III kw. 2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Czytaj dalej