Spotkanie świąteczno-noworoczne

W dniu 29 grudnia 2016 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Udział w spotkaniu wzięły władze Gminy Będzino oraz zaproszeni księża, przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, firm z terenu Gminy Będzino oraz kierownicy jednostek gminnych. W spotkaniu udział wzięli również m.in. poseł na sejm Stefan Romecki oraz Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz. Wydarzenie uświetnił występ Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu, a także kapeli SWATY. Przy okazji tej uroczystości zostały wręczone medale “Zasłużony dla Gminy Będzino” – dla Piekarni Bajgiel z Będzina, Piekarni Paczkowscy z Dobrzycy oraz firm Parol i HEAN z Mścic. Odznaczonym gratulujemy. W dalszej części spotkania Wójt Gminy Będzino Henryk Broda przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą wykonanych zamierzeń i zadań w 2016 roku. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i wznieśli toast za pomyślność wszystkich mieszkańców Gminy Będzino w roku 2017.

Zaginął pies

W dniu  23 grudnia 2016 r. w godzinach popołudniowych zaginał pies w miejscowości Kazimierz Pomorski, gmina Będzino. Właściciele proszą o pomoc w odnalezieniu pieska.

Kontakt: tel. 730-583-931 lub 94-3-162-533

Apel do Sołtysów, Mieszkańców gminy Będzino

Prosimy o zgłaszanie wszystkich gospodarstw z terenu gminy Będzino, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, niezależnie od ilości.

Sołtysi proszeni są o dostarczenie w trybie pilnym informacji dot. ilości ptaków na danym terenie ewidencyjnym sołtysowania drogą elektroniczną: a.kwiatkowska@bedzino.pl  lub osobiście pokój nr 1 Urząd Gminy Będzino.

Posiedzenie komisji oświatowo-społecznej

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 29 grudnia 2016 r. , o godz. 09.20, w Urzędzie Gminy w Będzinie, odbędzie się posiedzenie komisji oświatowo – społecznej – posiedzenie u Z – cy Wójta Gminy- tematem będzie zaopiniowanie zmian do budżetu na rok 206 oraz projektów uchwał dotyczących powołania żłobka samorządowego w Mścicach.

Przewodnicząca  komisji
Lucyna Parol

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji

Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 29 grudnia 2016 r. , o godz. 09.20, w Urzędzie Gminy w Będzinie, odbędą się posiedzenia następujących komisji Rady:

komisja budżetowo – finansowa – posiedzenie u Skarbnika Gminy- tematem będzie zaopiniowanie zmian do budżetu na rok 2016 oraz zmian do WPF;
komisja infrastruktury technicznej – posiedzenie w gabinecie Wójta Gminy- tematem będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień.

Przewodniczący  Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Informacja z XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 16 grudnia 2016 roku, odbyła się XXV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zwołuję XXVI  sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień      29 grudnia 2016 r., o godz. 10.00. Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad- wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017:
  – dyskusja;
  – opinie komisji Rady;
  – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;
3) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017, na terenie  Gminy Będzino;
4) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tymień.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

O godz. 13.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie , odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne z zaproszonymi gośćmi, na które serdecznie zapraszam.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

 

 

Jubileusze

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie uprzejmie informuje, że małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w roku 2017, którzy chcieliby zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP powinni złożyć pisemny wniosek osobiście lub przez członków ich najbliższej rodziny. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie pok. Nr 8 tel. 943162538. Termin przyznania medali to ok. 6 miesięcy do chwili złożenia wniosku.