Wywóz odpadów budowlanych

Informacja z XXXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 26 lutego 2018 roku, odbyła się XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Czytaj dalej

Turniej Piłki Siatkowej

Dnia 24 lutego 2018 r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino.

Czytaj dalej

Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych ponownie nagrodzony ogólnopolską nagrodą!

Na skrzydłach sukcesu… Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych został nagrodzony Kryształowym Orłem.

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenia

Zebranie Stowarzyszenia Sportowego

W dniu 21.02.2018 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino. W zebraniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście. Zarząd Stowarzyszenia po zaprezentowaniu obszernego sprawozdania za rok 2017 oraz wspólnej dyskusji otrzymał absolutorium. Ze względów zdrowotnych odwołano dwóch nieaktywnych członków zarządu oraz powołano nowych – Leszka Lenarcika oraz Krystiana Kelm. Prowadzony przez stowarzyszenie Bajgiel Będzino skończył sezon z dobrym wynikiem na miejscu 6 tabeli klasy okręgowej gr. Koszalin Płn..

5-lecie UKS

Dnia 10 lutego odbyły się uroczyste 5 urodziny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”. W uroczystości wzięli udział niemal wszyscy członkowie klubu wraz z rodzicami. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Będzino – pan Henryk Broda, Przewodniczący Rady Gminy – pan Andrzej Nożykowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu – pan Mirosław Gostomczyk, wicedyrektor Szkoły – pani Jolanta Szuba, Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Karate – sensei Andrzej Kłujszo, Radni Gminy Będzino – pani Barbara Grudzień oraz pan Franciszek Adamiuk.

Czytaj dalej

Wstępny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w “Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu.

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest uruchomienie naboru wniosków na zasadach tj. w latach ubiegłych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

 • demontażu wyrobów zawierających azbest,
 • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
 • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Będzino nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, bądź nabór nie zostanie ogłoszony zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 943162533

Zawiadomienie o XXXIX sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r., o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Wolna trybuna.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

       Alkoholowych z działalności w 2017 roku.

 1. Podjęcie uchwał:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 – 2025;
3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022;
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy  dzierżawy;
5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”;
6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2023”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przejdź do projektów uchwał

 

 

Pieniądze na seniorów

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programu Senior+.