Spektakl, zabawa i konkursy

Fundacja „zaSTOPuj” z Koszalina uroczystym spektaklem, zabawą i konkursami rozpoczęła ferie zimowe dla dzieci przedszkolnych z Mścic i Będzina. Na zakończenie spotkania, w dniu 26 stycznia w Domu Kultury w Będzinie Fundacja rozdała dzieciom ponad 50 paczek.

Wójt Gminy Będzino, Pan Mariusz Jaroniewski składa serdeczne podziękowania Prezesowi Fundacji, Panu Danielowi Harasymowi oraz pracownikom i organizatorom spotkania.

Wójt dziękuje sołtysom

Dobiega końca kadencja sołtysów w naszej gminie. Była to okazja, by podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Będzino podziękować sołtysom za ich pracę, oraz zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. A jest to praca ciężka, nieraz trudna i kosztem życia rodzinnego. Tym bardziej, że Gmina Będzino liczy aż 24 sołectwa!

Rola sołtysa jest nie do przecenienia, podobnie jak działalność rad sołeckich. Wspomniał o tym w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, który w dowód uznania i zasług sołtysów- razem z Przewodniczącą Rady Gminy Będzino, Barbarą Grudzień- wręczył każdemu z obecnych okolicznościową plakietkę.

Ponieważ nasi sołtysi są osobami praktycznymi, na spotkaniu oprócz części oficjalnej, był czas na sprawy codzienne. Na spotkaniu pojawiła się przedstawicielka ODR, która przekazała cenne informacje. Przekazano informacje dotyczące stawki podatków w 2019 roku, omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem sołectw i te związane z przebiegiem wyborów na stanowisko sołtysa, gdyż te już niebawem.

Jeszcze raz dziękujemy naszym sołtysom za dobrą współpracę

!

Ważne wsparcie dla sołectw- III edycja konkursu „Granty sołeckie”

Nowe miejsca spotkań, zwiększenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej. Te ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich zadania mogą być zrealizowane przy pomocy środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Za kilka dni ruszy trzecia edycja konkursu „Granty sołeckie”.
 
Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.
 
W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wnioski można składać od 1 do 28 lutego 2019 r. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, pula środków to 1,8 mln zł.
 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl.

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie Gminy Będzino w 2019r

Podatek rolny

   W bieżącym roku wysokość stawki podatku rolnego wynosi:

– 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy – dotyczy gospodarstw rolnych ,

– 271,80 zł za 1 ha fizyczny gruntów  – dla posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha .

W porównaniu do roku poprzedniego wysokość stawki podatku rolnego  wzrosła odpowiednio dla w/w : o 4,6750 zł ; o 9,3500 zł , co stanowi wzrost  o 3,56%. Wysokość stawki uzależniona  jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na kolejny rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Podatek leśny

  Tegoroczna stawka  podatku leśnego jest niższa od zeszłorocznej i wynosi 42,2356 zł za 1 ha lasów, co stanowi obniżkę o 1,1176 zł  czyli  o około 2,65 % .  Podstawą ustalonej stawki podatku leśnego jest  Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

Podatek od nieruchomości

   W 2019r. nie wzrosły stawki podatku od nieruchomości . Dla  przypomnienia wynoszą one m.in.:

za 1m2 dla: – budynków mieszkalnych  – 0,75 zł , – budynków pozostałych –  7,30 zł,

– budynków związanych z działalnością gospodarczą  – 22,45 zł ,

– gruntów pozostałych –  0,40 zł, – gruntów związanych  z działalnością gospodarczą – 0,88 zł.

Na terenie Gminy Będzino obowiązują dotychczasowo wprowadzone wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Podatek od środków transportowych

 Stawki podatku od środków transportowych na terenie naszej Gminy nie uległy podwyższeniu , obowiązują uchwalone na 2018r.

Natomiast zmianie uległ druk deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych, który należy stosować począwszy od tego roku.

Przygotowała:  Katarzyna Kubicka  fot. ( z terenu Gminy Będzino)  Będzino, dnia 23.01.2019r.

Ferie w Gminie Będzino!

Przedszkolaki pomagają zwierzętom

W Przedszkolu „Promyki Bałtyku” w Mścicach dobiegła już końca tegoroczna zbiórka darów dla zwierząt ze Stowarzyszenia Husosky z Dobrzycy, organizowana przez Urząd Gminy Będzino z inicjatywy inspektora ds. ochrony środowiska Agnieszki Kwiatkowskiej.

Przedszkolaki i ich rodziny wzięły udział w akcji zbiórki karmy oraz akcesoriów dla psów i kotów z wielkim zaangażowaniem, oraz z nadzieją na to, że chociaż w ten sposób będą mogły pomóc pokrzywdzonym przez los zwierzętom.
Podczas uroczystego przekazania darów próbowaliśmy również podnieść wiedzę i świadomość dzieci odnośnie problemów związanych z bezdomnością zwierząt, opowiadałyśmy o potrzebach zwierząt, jak o nie dbać i pielęgnować – podsumowała pani inspektor, która wraz z wolontariuszką ze Stowarzyszenia Husosky, panią Małgorzatą wspólnie wygłosiły prelekcję dla dzieci.
Spotkanie uświetnił piesek Bakuś, podopieczny Stowarzyszenia Husosky z Dobrzycy, który obecnie przebywa pod opieką wolontariuszki, wspomnianej pani Małgorzaty.
W efekcie naszych wspólnych starań zebraliśmy karmę mokrą i suchą, ponadto udało się zgromadzić kilka zabawek dla zwierzaków, oraz koce.
Każdy przedszkolak za zaangażowanie w akcję otrzymał również słodki upominek i pyszne, soczyste jabłko.

Chcielibyśmy kontynuować tego typu akcje w kolejnych latach wśród lokalnych szkół i przedszkoli.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym dzieciom z Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, oraz ich rodzicom jak i przyjaciołom przedszkola za dary dla zwierząt! Niech Wasze serca nadal będą tak wrażliwe i dobre.

Spotkanie dla miłośników ogrodów

Zapraszamy na kolejny wykład Pawła Kaźmierskiego, specjalisty w zakresie roślin ozdobnych. Tym razem zaczerpniemy wiedzy z zakresu tworzenia ogrodów naturalistycznych. Spotkanie odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie przy ul. Leśnej 2 (godz. 18-20). W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy – biuro@scksarbinowo.pl lub pod nr tel. 94/711-01-51. Zapraszamy serdecznie!

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2019 wynosi 1 zł .

Terminy składania wniosków:
a) od 1 lutego 2019r., do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich uwierzytelnionymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r., do 31 stycznia 2019r.,
b) od 1 sierpnia 2019r., do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r., do 31 lipca 2019r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (oryginał) , w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( pokój nr 20) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2019
http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1421&id2=340

Będzino , dnia 18 stycznia 2019r.
Opracowała : Katarzyna Kubicka

Szkolenie – spotkanie informacyjne dla rolników, mieszkańców Gminy Będzino

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbędzie się szkolenie – spotkanie informacyjne dla rolników, mieszkańców naszej gminy.

Tematami szkolenia będą:
1. działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy żyzności gleb (badania gleb, wapnowanie).
2. zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym soi non GMO oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym.

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs na pracownika do biura na stanowisko konsultant ds. projektów

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na stanowisko konsultanta ds. projektów. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do dnia 30.01.2019 r. do godz. 15.00 na adres biura Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Czytaj dalej