Syreny alarmowe

Urząd Gminy Będzino informuje, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1700 w remizach OSP: Będzino, Dobrzyca i Mścice zostaną uruchomione syreny alarmowe, emitujące modulowany sygnał dźwiękowy ciągły, przez okres 3 minut.

Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 r.

Prosimy wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by w tym dniu o godz. 1700 uczcili godzinę „W” poprzez powstrzymanie się w ruchu ulicznym i godne uczczenie Bohaterów Powstania.

Wójt Gminy Będzino

Mariusz Jaroniewski

Podstawa prawna: §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07 stycznia 20136 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

Podatek od nieruchomości – sezonowa działalność gospodarcza

  

                                   

Wójt Gminy Będzino,  w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych polegających, m.in.  na wynajmie turystom nieruchomości , w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe , parkingi itp. przypomina o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Informacje podatkowe i oświadczenia o prowadzonej działalności należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1. 

Organ podatkowy jednocześnie wzywa o złożenie stosownych oświadczeń przez osoby , które wynajmują turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy  Będzino ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie ,  jeżeli  liczba  pokoi  przeznaczonych  do  wynajęcia nie przekracza 5 ( pięć) .

Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Będzino , pod numerem telefonu 94-3162-552 lub adresem e-mailowym : k.kubicka@bedzino.pl

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w związku z brakiem wyboru sołtysa

W związku z nierozstrzygniętym wyborem sołtysa sołectwa Będzino, Wójt Gminy Będzino zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 9 sierpnia 2019r. Szczegóły w załączonym zawiadomieniu.

50 lat razem

Państwo Teresa i Tadeusz Skrzypczykowie ze Smolnego w dniu  20 lipca 2019r. obchodzili w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie   Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli najbliższa rodzina Jubilatów, Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski, który w imieniu  prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył Jubilatów medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Pani Barbara Grudzień oraz  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kokłowska.

Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny dom, rodzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz samorządowych gminy Będzino, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

OSP Dobrzyca w 2020 zakupi nowy wóz strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy pod koniec ubiegłego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w naborze z działania 3.4 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20. W wyniku podjętych wysiłków jednostka szczęśliwie znalazła się na liście rankingowej i została wskazana do otrzymania dofinasowania. W miniony poniedziałek, 22. lipca 2019 r. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa podpisał umowę o dofinansowanie przeznaczając na projekt ponad 1,2 mln zł dofinansowania unijnego stanowiące aż 85% całości inwestycji. Pozostałe 15% wkładu własnego dołoży do jej realizacji z własnych budżetów Gmina Będzino oraz OSP. Dzięki dotacji, jednostka zakupi nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w innowacyjną na naszym terenie funkcję podawania suchej piany (tzw. CAFS). Poza wozem druhowie nabędą także kamerę termowizyjną i dron wyposażony w dwie kamery – termowizyjną oraz przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu. OSP w Dobrzycy otrzymało finansowe wsparcie z działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, stąd zarówno zakup wozu, jak i dodatkowego wyposażenia, posłuży głównie do walki z efektami zmian klimatu (m.in. wichury, wiatrołomy, podtopienia, susze), ale również do akcji poszukiwawczych.

Jak podkreślił podczas podpisywania umowy wicemarszałek „to długo wyczekiwany i pierwszy w historii OSP Dobrzyca nowy wóz ratowniczo – gaśniczy”. W tym samym naborze  wsparcie otrzymało łącznie 14 OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego. W naszym powiecie na dofinansowanie załapał się jeszcze tylko OSP Świeszyno i OSP Mielenko.  W ramach wszystkich prowadzonych projektów zakupione zostaną m.in. trzynaście nowych wozów strażackich, trzy łodzie ratunkowe, pięć dronów, quad i wiele innych sprzętów służących ochronie przeciwpożarowej.

Zdjęcia: UM WZP

Tekst: Michał Szczur

Powyższe działanie jest realizowane w ramach projektu pn. Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nie puszczajmy lampionów szczęścia!

Lampiony unosząc się na dużą wysokość stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych otwarty ogień w lampionach może być przyczyną pożaru domostw, lasu czy upraw. Nie wiadomo, gdzie lampion spadnie i czy nie spadnie wcześniej, nim zdąży się wypalić.

Przypominamy, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon.

Jednocześnie informujemy, że przyczynienie się do powstania pożaru w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2010, nr 46, poz. 275 z późn. zm.), traktowane jest jako wykroczenie. Art.82 §1 brzmi:, “Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych (…), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Mając na uwadze powyższe, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Upiecz najsmaczniejszy domowy chleb i wygraj konkurs. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas tegorocznych Dożynek Gminnych. Liczy się smak, wygląd i przede wszystkim- serce do pieczenia!

Karta zgłoszenia:

Przypomnienie o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

15 lipca minął termin składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dopełnili obowiązku proszeni są o jak najszybsze złożenie deklaracji do Urzędu Gminy Będzino.

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Będzino dla wyboru Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej