ZODR zaprasza na szkolenie

Granty Sołeckie 2020

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie
„Granty sołeckie 2020”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”. Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie dokonanie zgłoszenia konkursowego zawierającego podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. Zapraszamy do udziału!

Informacja

Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do Radnych Rady Gminy w Będzinie
 o formułowanie wszelkich interpelacji i zapytań w formie pisemnej na ręce Przewodniczącej Rady.

Podstawa prawna:

Art. 24 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym brzmi „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.”

Gminny Dzień Babci i Dziadka

Obchodziliśmy niedawno Dzień Babci i Dziadka. Ten uroczysty dzień okazał się pełen wrażeń dla wszystkich obecnych gości. W Domu Kultury w Dobrzycy 21 stycznia odbył się Gminny Dzień Babci i Dziadka. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.: wójt gminy Będzino, pan Mariusz Jaroniewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, pan Jerzy Łuczak, radna gminy Będzino , pani Krystyna Najdzion oraz sołtys Dobrzycy, pan Michał Szczur. Jednak najważniejszymi osobami tego dnia były nasze babcie i nasi dziadkowie. To dla nich przygotowano bogaty program artystyczny i słodki poczęstunek.

Po przywitaniu publiczności swoje występy rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzycy. Na scenie pojawiły się dzieci z punktu przedszkolnego, oddział ,,0″ oraz klasy 1-3. Panie nauczycielki świetnie przygotowały maluchy, które bez cienia tremy prezentowały wiersze i piosenki. Następnie głos zabrał wójt, który wraz z dyrektorem GOK-u złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom. Babciom i dziadkom zostały wręczone ręcznie wykonane upominki.

Kolejnym występem był skecz, który zaprezentowały dzieci z WDK w Dobrzycy. ,,Humorystyczna scenka o babci” rozśmieszyła widownię do łez, a zaśpiewana później piosenka przyprawiła dziadków o szybsze bicie serca. Po występach przyszedł czas na quiz, do którego zaproszono na scenę pięć babć i pięciu dziadków. Drużyny odpowiadały na wybrane zagadki, otrzymując za poprawną podpowiedź cukierek. Po podliczeniu punktów ogłoszono remis. Każdy z uczestników zabawy otrzymał podarunek.

Na zakończenie wystąpiły dwa zespoły ludowe z naszej gminy- Kwiaty Polskie i Zalesie.

Dziękujemy wszystkim gościom za liczne przybycie. Podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy, pani Barbarze Palińskiej z Biblioteki w Dobrzycy, Szkole Podstawowej w Dobrzycy oraz wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy.

Marcelina Ciach

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.16.2020.MD                                                                         Będzino, dn. 27 stycznia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 5 lutego 2020 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji.
4. Wolna trybuna.
5. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz;
f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020;
i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie
z siedzibą w Łeknie.
j) Projekt nr 10 – Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami i udzielenie odpowiedzi na wnioski
i zapytania z dwóch ostatnich sesji.
7. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2019 roku.
8. Plany pracy komisji stałych Rady Gminy na rok 2020.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Podsumowanie Finału WOŚP 2020 w Będzinie

Emocje po 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stopniowo się wyciszają, ale nadal jest w nas pozytywna energia i wielka pasja pomagania. Nasza lokalna społeczność jest częścią pozytywnego świata którą tworzy, mając silną wolę integracji dla czynienia dobra i wzajemnej pomocy. To był kolejny rok wspaniałego, wspólnego tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

To Wy – drodzy mieszkańcy naszej gminy, a także Wasi przyjaciele, znajomi, osoby gościnnie biorące udział w Orkiestrze, sponsorzy, wolontariusze i wszyscy ludzie dobrej woli – jesteście winni tego, że tegoroczny Finał miał tak fantastyczny wynik. Biblioteka, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Łeknie zebrali 13 017 zł! Jest to kwota oszałamiająca! DZIĘKUJEMY!

Impreza trwała tylko cztery godziny, ale było tyle atrakcji i przemiłych niespodzianek, że można by tym obdzielić przynajmniej dwie imprezy. Zaczęliśmy od występu przedszkolaków z grupy „Motylki” z Przedszkola w Będzinie, a później wszystko nabrało tempa. Występ Dziecięcej Orkiestry Dętej „Morscy Muzycy” z Sarbinowa, karatecy z Kyokushin Kanku Tymień, występy wokalne i taneczne uczennic ze szkoły w Łeknie, szkolna kawiarenka z pysznymi ciastami, stoisko Hotelu NAT (Jawor) z Sarbinowa z loterią i krzepkimi zupami, portrety malowane na poczekaniu przez panią Irinę Zincową – Szewczyk, warsztaty rzeźbienia w drewnie prowadzone przez pana Bolesława Białeckiego, występ Kapeli Swaty i licytacje. Równolegle działały – stoisko biblioteczne z książkami i innymi rzeczami niezwykłymi oraz kącik dla dzieci z malowaniem twarzy, brokatowymi tatuażami, balonowym zoo i zajęciami plastycznymi z masą solną, prowadzony przez Dziecięcą Strefę Kreatywnej Zabawy Babakuba z Kołobrzegu, a w trakcie imprezy odwiedził nas jeszcze wielki pluszowy miś. Będzińską Orkiestrą dyrygował Mateusz Prus, na co dzień dziennikarz koszalińskiej Telewizji Max, ale także zaangażowany człowiek kultury i społecznik.

Ale to nie jedyna wyjątkowa osoba, którą gościliśmy podczas tegorocznego finału. Odwiedził nas także koszaliński artysta Tomasz Cukin Żuk, który podarował na licytację dwie swoje grafiki, oraz koszaliński dziennikarz radiowy i muzyk Kuba Grabski. Kuba brawurowo poprowadził licytacje prac Cukina, które „poszły” za imponującą kwotę. Jednak najdrożej sprzedana została praca artysty rzeźbiarza z terenu naszej gminy – pana Bolesława Białeckiego. Gorąco dziękujemy naszym sponsorom, zawsze niezawodnym, z wielkim sercem, empatią i zrozumieniem – za wsparcie rzeczowe i finansowe będzińskiej Orkiestry. Oto oni:

– Agnieszka i Mariusz Kwiatkowscy sklep „Mrówka” – Będzino
– Beata Węgrzynowska-Dawid – Apteka „Aspirynka” Będzino
– Magdalena i Marek Gizińscy Sklep „Mikrus” – Będzino
– Tomasz Włodyka – Firma „Seafood” Będzino
– Józef Kokłowski Hotel NAT (Jawor) – Sarbinowo
– Tomasz Cukin Żuk – Koszalin
– Anna Sawicka – Babakuba Kołobrzeg
– Bolesław Białecki – artysta rzeźbiarz Wierzchomino
– Piekarnia Bajgiel – Będzino
– Paweł Hawran „Pasieka z pasją”- Miłogoszcz
– Konrad Przybylski – sołtys wsi Będzino
– Monika Luty – sołtys wsi Kiszkowo/Dworek
– Anna Garbalska – sołtys wsi Słowienkowo
– Elżbieta Rzepka – sołtys wsi Popowo
– Mariusz Jaroniewski – Wójt Gminy Będzino
– Anna Naszydłowska – Barnin
– Agnieszka Szeląg – Dobrzyca- Marika Jackiewicz i Konrad Sawicki – Gdynia
– Irina Zincowa-Szewczyk – Koszalin
– Magdalena Słotwińska – Słowienkowo

– Danuta Suk – Barnin

Wszystkim, bez wyjątku, DZIĘKUJEMY, że zawsze można na Was liczyć, że na hasło „robimy finał WOŚP w Będzinie” pytacie tylko, jak można pomóc. Z takimi ludźmi… to możemy grać do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Spotykamy się za rok.

Danuta Sawicka

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Obsługa interesantów

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w dniach 23-24 stycznia 2020 r. gmina nie będzie prowadziła obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat lokalnych (p. 20).

Podpisano aneks na Otwartą Strefę Aktywności w Tymieniu

Dnia 12.11.2019 r. pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Otwarta Strefa Aktywności” w Tymieniu.
„Celem operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień”
Koszt realizacji operacji: 70 475,94zł
Dofinansowanie: 59 904,00
Koszt własny: 10 571,94