INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
  2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Sukces uczniów z SP w Łeknie

W tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie zostało finalistami etapu wojewódzkiego.

Patrycja Biegańska przygotowana przez p. Irenę Jaworską w konkursie biologicznym, a Dawid Siedlecki przygotowany przez p. Piotra Frątczaka w konkursie historycznym.

Dawidowi warto poświęcić trochę więcej uwagi, bo został laureatem tego konkursu, a jest dopiero uczniem szóstej klasy, co czyni jego osiągnięcie jeszcze bardziej spektakularnym!!!

Gratulujemy!

Trwa realizacja projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych

Gmina Będzino jest partnerem projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Dobrzycy oraz w Tymieniu.

Krótki opis projektu:
Celem projektu którego łączny budżet wynosi 6 031 990,80 zł (dofinasowanie projektu z UE 5 127 192,18 zł) jest podniesienie do 30 września 2021 roku kompetencji kluczowych dla 4084 (2021K,2063M) uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 to szkoły podstawowe i 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOB) poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów LO i kl. VII-VIII SP ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych sprzyjających nauczaniu przedmiotowemu z wykorzystaniem narzędzi TIK lub rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne (na potrzeby indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK oraz wyposażenia pracowni przedmiotowych do nauczania opartego na metodzie eksperymentu) oraz zainicjowaniu współpracy organów prowadzących na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
Projekt poprzez stworzenie warunków do kompleksowego rozwijania kompetencji kluczowych wpłynie na podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 30 szkołach i tym samym stworzy warunki, w których uczniowie będą mogli kontynuować kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych i przygotować się do wejścia na rynek pracy.
Grupę docelową projektu stanowią szkoły prowadzące kształcenie ogólne z obszaru KKBOF, prowadzone przez 13 gmin (Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Karlino, Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie) i 2 powiaty ziemskie (białogardzki, kołobrzeski), uczniowie, rodzice (SP Polanów) oraz nauczyciele kształcenia ogólnego, zamieszkali, pracujący i/lub uczący się na obszarze KKBOF.

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Rozporządzenie-Nr-5_2020-Wojewody-Zachodniopomorskiego-w-sprawie-odstrzału-sanitarnego-dzików-na-terenie-województwa-zachodniopomorskiegoPobierz plik

Wielki sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu rok szkolny 2019/20

WIELKI SUKCES NASZYCH UCZNIÓW:

  1. Laureat i finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii

 20 lutego 2020 roku zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Biologii organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nasi uczniowie . Mateusz Litwin   i Wojciech Knieć z sukcesem przeszli przez poprzednie etapy: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki w Koszalinie. Po etapie wojewódzkim  Mateusz Litwin zdobył tytuł laureata tegoż konkursu, a Wojciech Knieć tytuł finalisty. Uczniów przygotowywała mgr Elżbieta Gostomczyk.

2. Finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Chemii, Fizyki

  1. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z Matematyki – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gil
  2. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gostomczyk
  3. Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki – uczeń Aleksander Gałka. Ucznia przygotowywała mgr Elżbieta Gil.

Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią, przy pomocy swoich nauczycieli i rodziców osiągnąć wielki sukces edukacyjny. Zaszczyty osiągnięte przez naszych uczniów są wyjątkowe i najwyższe, co dodatkowo wyróżnia naszą szkołę i zaangażowanie nauczycieli w rozwój dzieci uzdolnionych.

Wielkie gratulacje dla Mateusza, Wojtka i Olka, a także nauczycieli prowadzących  oraz najserdeczniejsze życzenia na dalszą edukacyjną drogę od całej społeczności szkolnej!

ZODR zaprasza na szkolenie

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o umorzeniu postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno.

Plany dalszej gazyfikacji w Gminie Będzino

W dniu 18 lutego b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie władz naszej gminy z pracownikami Działu Rozwoju Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa. Tematem była dalsza gazyfikacja Gminy Będzino.

Obecnie trwają prace zmierzające do gazyfikacji miejscowości Śmiechów, które zakończą się jesienią bieżącego roku. Miejscowości Popowo i Kazimierz Pomorski mogą spodziewać się gazyfikacji w dalszym terminie, po zakończeniu analiz i możliwości wykonania podłączenia. W kolejnych latach nastąpi również gazyfikacja Borkowic.

Gazyfikacja miejscowości Dobre stoi natomiast pod znakiem zapytania. Powodem jest złożenie przez mieszkańców małej ilości umów przyłączeniowych, które należy złożyć do Polskiej Spółki Gazownictwa. Obecnie tych umów jest mało i jeśli nie będzie chęci ze strony społeczeństwa to gazyfikacji w Dobrem nie będzie.