Zawiadomienie o XVIII sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVIII sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 24 lutego 2020 r., o godz. 09:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino.


4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w Tymieniu na działce nr 61/1.

„Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas…”

Tą pieśnią,  w hali sportowej rozpoczęło się  pożegnalne „ Świeczkowisko” dla uczestników obozu harcerskiego, którzy w dniach 12 – 16 lutego br. przebywali w szkole Podstawowej w Mścicach. Udział w obozie wzięli udział głównie zuchy i harcerze z Hufca Ziemi Koszalińskiej, ale  także 25 osób, robiących kurs instruktorski , pochodzących z różnych miejscowości naszego województwa.  Wśród robiących kurs obecna była także Pani Paulina Kozicka , która przygotowuje się do prowadzenia od m-ca września „wodniackiej drużyny zuchowej” w Szkole Podstawowej w Mścicach. 

Podczas „Świeczkowiska”  swoje wystąpienie  miały zuchy , było  śpiewanie pieśni harcerskich , wspólne zabawy, w których wzięła udział także dyrektor szkoły Pani Bogusława Hordyńska , a Wójt Gminy Mariusz Jaroniewski dziękując Komendantowi obozu druhowi Michałowi Olszewskiemu za zaproszenie powiedział m.in. , że był czas, gdy mundury harcerskie zniknęły ze szkół, ale coraz częściej słyszy się o tym, iż harcerstwo , które ma tak długie, wspaniałe tradycje w Polsce, odradza się, czego dowodem jest choćby  „Świeczkowisko” w Mścicach. Za to należą się wielkie słowa uznania i podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom obozu.

Spotkanie z sołtysami Gminy Będzino

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z sołtysami. Tematów do rozmów z Wójtem Gminy Będzino Mariuszem Jaroniewskim i Zastępcą Wójta Dariuszem Markowskim nie zabrakło, rozmawiano o wielu sprawach i problemach bieżących sołectw. Wójt Gminy Będzino pogratulował Franciszkowi Adamiukowi wyboru na nowego sołtysa Tymienia.

Pracownicy Urzędu Gminy podczas spotkania poruszali kwestie związane z ogłoszeniem naboru na Granty Sołeckie 2020, sytuacją dróg, oraz obowiązkami rolników-hodowców drobiu.  Te ostatnie dotyczą między innymi zakazów i nakazów  zapobiegających  wystąpieniu  wysoce zjadliwej  grypy ptaków wywołanej wirusem  grypy A podtypu H5 i H7 oraz HPAI. Przekazano też zasady ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Doradca Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barbara Życka opowiedziała natomiast sołtysom o konkursach organizowanych dla rolników i innych inicjatywach ZODR.

Konkurs fotograficzny "Środkowopomorskie ssaki, ptaki i robaki” uzyskał dofinansowanie!

Szanowni Mieszkańcy

Miło nam poinformować, że Uchwałą nr I/10/20 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 lutego 2020 r. , operacja „Środkowopomorskie ssaki, ptaki i robaki” została wybrana do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Kwota dofinansowania: 5319,00 zł.

Łączna wartość projektu: 9333,16 zł.

Poziom dofinansowania: 57 %.

W ramach realizacji operacji zaplanowano:  konkurs fotograficzny dla 2 grup wiekowych tj. osób do 35 roku życia, w tym dzieci i młodzieży i osób powyżej 50 roku życia. Zadaniem uczestników będzie wykonanie zdjęć ptaków, ssaków i robaków żyjących na obszarze Gminy Będzino.

W ramach konkursu zaplanowano atrakcyjne nagrody tj.:  tablety, aparaty fotograficzne, aparaty polaroid, ramki elektroniczne. Organizację finału konkursu i wernisaż prac, zaplanowano w Domu Ludowym w Mścicach i w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

Operacja będzie realizowana od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

DRON I KAMERA JUŻ W OSP

Trwa projekt, w ramach, którego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy doposaża się w sprzęt  ratujący zdrowie i życie mieszkańców nie tylko gminy Będzino, lecz także całego powiatu koszalińskiego. Druhowie mają już za sobą pierwsze półrocze projektu, podczas którego zdążyli zrealizować cześć przewidzianych w nim zakupów.

Z końcem minionego roku do remizy trafiły już dwa pierwsze sprzęty. Kamera termowizyjna firmy Dräger model UFC 9000 służyć będzie podczas zadymienia precyzyjnemu znajdowaniu ogniska pożaru na odległość oraz ułatwi poszukiwanie osób w zadymionych pomieszczeniach. Zdecydowanie usprawni też prowadzenie akcji poszukiwawczych w terenie zalesionym i na zarośniętych brzegach akwenów wodnych. Stanie się tak dzięki temu, że kamera ta umożliwia określenie temperatury obiektów oraz konstrukcji, na które oddziałuje ogień. To innowacyjne rozwiązanie wybrano w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy strażaków. Z kolei dron firmy DJI model Matrice 210 V2 wyposażony w kamerę termowizyjną DJI Zenmuse XT2 oraz kamerę przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu był drugim zakupem dokonanym przez OSP w ramach projektu. Ten bezzałogowy statek powietrzny nie tylko dotrze do trudno dostępnych miejsc zastępując tym samym pracę ludzkich oczu, lecz także przekazując szeroki obraz pozwoli przeszukać znacznie większy obszar w zdecydowanie krótszym czasie. Druhowie OSP dron wykorzystywać będą przede wszystkim do niwelowania skutków będących efektem zmian klimatu np. monitorowania stanu poziomu rzek bez konieczności przemieszczania często nasiąkniętych i w każdej chwili mogących pęknąć wałów przeciwpowodziowych. Ponadto jeśli dojdzie do wypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne (ADR) dron zastosować można do rozpoznania miejsca zdarzenia bez narażania druhów na działanie niebezpiecznej substancji np. chemicznej. Statek powietrzny będzie także służył do poszukiwania osób zaginionych.

Kamera termowizyjna

 Dron z kamerą termowizyjną oraz kamerą przekazującą obraz w czasie rzeczywistym w trakcie lotu

Powyższe zakupy nabyto za łączną kwotę 99 441,91 zł brutto, z czego aż 85% (ponad 84,5 tys. zł) stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a brakujący wkład własny w kwocie niecałych 15 tys. zł pokryły środki z budżetu Gminy Będzino (15%).

W najbliższym czasie OSP ma w planie realizację trzeciej i najważniejszej części zakupów jaką jest samochód ratowniczo-gaśniczy. Dostawca wozu wyłoniony w drugim przetargu wyprodukuje dla tej jednostki pojazd na podwoziu SCANIA, model P360, wersja 4×4. Najważniejszą funkcją samochodu jest innowacyjny system gaszenia suchą pianą. Zaletami tego systemu jest m.in. 7-krotnie większa od wody skuteczność gaśnicza piany sprężonej, wyeliminowanie szkód wyrządzonych przez wodę oraz wyraźnie zredukowane zniszczenia spowodowane ogniem i dymem. Wóz zakupiony zostanie w sierpniu bieżącego roku za kwotę 1 319 790,00 zł brutto.

Opisane wyżej działanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków  Gminy Będzino i OSP w Dobrzycy.

Tekst i zdjęcia: Michał Szczur

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XVII sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 14 lutego 2020 r., o godz. 11:00.
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
b) Projekt nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029.


4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PRZYPOMNIENIE- luty miesiącem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Będzino przypomina  producentom rolnym , że w miesiącu lutym mogą  składać  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wraz z fakturami VAT stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji   rolnejw okresie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r.

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania  zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( pokój nr 20)  lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2020:

http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1703&id2=340