Odbiór drogi – Borkowice-Śmiechów

W dniach 30-31 marca br. miał miejsce odbiór końcowy robót remontowych o blisko kilometrowej długości na odcinku Borkowice-Śmiechów. Remont polegał na utworzeniu ciągu pieszego w postaci chodnika oraz na wymianie nawierzchni na asfaltową ze wzmocnieniem konstrukcji wraz z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym.

Projekt dofinansowany został z Funduszy Europejskich pt. “Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 – etap I: Przebudowa drogi Borkowice-Śmiechów.” Inwestycja była realizowana przez wykonawcę STRABAG Spółka z.o.o. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 249 281,26 zł na realizację I etapu, natomiast całe przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 8 316 980,88 zł, z czego koszt dofinansowania wyniósł 3 519 840,44 .
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, zwiększy płynność ruchu oraz poprawi estetykę miejscowości i jakość życia jej mieszkańców.

Komunikat starosty koszalińskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. nr 491), na podstawie wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości   

zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Przywrócenie działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego nastąpi w chwili odwołania stanu epidemii, a o konkretnym terminie korzystający z pomocy prawnej zostaną poinformowani na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego i BIP Starostwa

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym okresie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail.

Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.prawna@powiat,koszalin.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość do pobrania na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl w zakładce „Darmowa Pomoc” lub na www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Starostwo – Nieodpłatna Pomoc Prawna”

KONTAKT pon. – pt. godz. 7:30 – 14:30

TELEFON 790 700 695

E-MAIL pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin będzie nieczynny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV2, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Będzinie 21, będzie nieczynny do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Materiał do szycia maseczek

 Drodzy mieszkańcy Gminy Będzino. Informowałem Państwa, że Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiły do akcji szycia maseczek. Chcę poinformować, że dzięki staraniom Pani Ani Wieczorek z KGW Będzino, za darmo udało  się pozyskać dużo materiału odpowiedniego do  maseczek wraz z instrukcją ich właściwego szycia. W sobotę 28.03 br.  jedziemy do Karlina pociąć materiał tak, by nie trzeba było robić tego samemu, co zabiera sporo czasu.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję Pań z KGW i chcą szyć maseczki w domach, mogą kontaktować się z Panią Anią nr tel. 724 925 988  w celu umawiania się od poniedziałku na odbiór pociętego materiału z GOK w Będzinie. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę , byśmy czuli się bezpieczniej.

Z wyrazami wdzięczności

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

APEL WÓJTA GMINY BĘDZINO

Będzino, 25 marca 2020 r.

APEL WÓJTA GMINY BĘDZINO

         Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV2, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wójt Gminy Będzino informuje:

Od 25 marca 2020 r. (środa) do odwołania wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów. Wyjątek stanowi realizacja spraw niezbędnych, niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem gminy.

Dokumenty do urzędu można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urn znajdujących się przed budynkiem. Odbiór osobisty dokumentów jest niemożliwy – będą wysyłane pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na wskazany email.     

W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa zalecamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby ograniczać do minimum wizyty w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy. Jeśli sprawy nie są pilne należy załatwiać je pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, pomocny może być wykaz pracowników urzędu, dostępny poniżej lub na stronie internetowej www.bedzino.pl

         Polecamy Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów dostępny na stronie: gis.gov.pl

XX Sesja

Uwaga! Przewodnicząca Rady Gminy Będzino informuje, iż z przyczyn związanych z pandemią koronawirusa, XX Sesja Rady Gminy w Będzinie nie odbędzie się w planowanym terminie.

Wszystkie ręce na pokład…

Gmina Będzino dołącza do akcji szycia fartuchów i maseczek dla personelu medycznego.

Z taką inicjatywą wyszły, jak zwykle niezawodne, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy. Szyją Panie z KGW w Dobrem i KGW w Dobrzycy. Przygotowania trwają również w Będzinie, Tymieniu i Strachominie i po otrzymaniu materiałów Panie są gotowe do włączenia się do akcji.

Dziękujemy Paniom za tak piękny gest, który świadczy o Waszym wielkim sercu.

Takie wsparcie w obliczu zagrożenia jest  ważne dla nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie [sesja odwołana]

R.0002.1.20.2020.MD                                                                          Będzino, dn. 24 marca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołuję
XX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 31 marca 2020 r., o godz. 11:00.
Miejscem obrad będzie sala główna w Domu Ludowym w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020; b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok
Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego
w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) Projekt nr 6 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodnicząca Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie gminy, a nie przez osobisty udział w sesji.

Uwaga! Przewodnicząca Rady Gminy Będzino informuje, iż z przyczyn związanych z pandemią koronawirusa, XX Sesja Rady Gminy w Będzinie nie odbędzie się w planowanym terminie.

Apel Wójta Gminy Będzino: Zostań w domu!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Będzino….

W związku z sytuacją, jaka panuje na świecie i ogłoszoną w naszym kraju epidemią , w trosce o zdrowie nas wszystkich, zwracam się do mieszkańców naszej gminy o zachowanie spokoju, ostrożności i przestrzeganie wszelkich zaleceń i komunikatów rządowych, mających na celu zapewnienia nam bezpieczeństwa i ustrzeżenia się przed zarażeniem koronawirusem.

Jako Wójt Gminy, chcę Państwa zapewnić że działania, jakie przyszło nam podejmować w ostatnim czasie są realizacją wytycznych koordynowanych przez Premiera, wdrażanych poprzez Ministerstwa przy pomocy ustaw, komunikatów i poleceń Wojewody  tj. m.in.:

  • utworzony został Zespół Kryzysowy , który ma stałą łączność z Powiatowym Sztabem Zarządzania Kryzysowego, kontakt z Sanepidem   oraz innymi służbami wyznaczonymi do działań kryzysowych w naszym regionie,
  • całodobowo pełnione są dyżury przez pracowników Urzędu Gminy m. in w celu reagowania na wytyczne powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  • służby komunalne wykonują swoje zadania ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
  • odwołane zostały imprezy oraz spotkania,
  • ograniczyliśmy działalność Urzędu Gminy w zakresie bezpośrednich kontaktów (na naszych stronach internetowych podane są dane adresowe do kontaktów e-mailowych oraz telefonicznych z pracownikami Urzędu),
  • przy wejściu do Urzędu ustawiona jest skrzynka, do której można wrzucać dokumenty do poszczególnych działów,
  • na bieżąco śledzimy wszystkie zarządzenia i wytyczne rządu, władz województwa i powiatu celem ich natychmiastowego wdrożenia.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie pracuje zostały również zastosowane procedury mające na celu ograniczenie kontaktów bezpośrednich i w tym celu należy umawiać się drogą telefoniczną lub mailowo. Osoby zainteresowane pomocą mogą zgłaszać taką potrzebę do GOPS.

W celu skorzystania z porady medycznej należy kontaktować się z Ośrodkiem Zdrowia w Będzinie, nr tel. 94 3162 – 428 w godzinach pracy, lub Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie pod numerami tel. 94 348 84 00, 94 348 83 76 całodobowo, oraz z NFZ infolinia nr tel. 800 190 590 

Szanowni Mieszkańcy – celem wszystkich naszych działań jest zapobieganie rozpowszechnianiu koronawirusa. Dzięki tym rygorom oraz Państwa postepowaniu mającemu na celu izolowanie się, zmniejszenie aktywności i  kontaktów społecznych mamy nadzieję, że nie odnotujemy przypadków zakażeniem koronawirusa  w naszym otoczeniu.

Chcę Państwu podziękować za zrozumienie i działania dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Na koniec życząc Państwu zdrowia, przestrzegam przed nieprawdziwymi informacjami na temat wirusa i zachęcam do zasięgania wszelkich informacji z rządowych stron internetowych – gis.gov.pl, www.gov.pl/web/zdrowie  

PROSIMY: #ZostańWDomu!!!

                                                                                                              Wójt Gminy Będzino

                                                                                                              Mariusz Jaroniewski

Procedura kwarantanny: