Konkurs “Rodzina Razem”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Marszałka Województwa, pt.: Rodzina Razem. Konkurs skierowany jest do rodzin oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, odwołanie się do idei bliskości więzi rodzinnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę plastyczną w dowolnej technice lub film przedstawiający wspólnie spędzany z rodziną czas, zgodnie z tytułem konkursu “Rodzina Razem”. Prace należy przesyłać w terminie do 8 maja 2020 r. na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku.

Zasady konkursu – regulamin

Preferencje podatkowe w dobie COVID-19

Preferencje podatkowe w dobie COVID-19 proponowane przez Gminę Będzino

Wójt Gminy Będzino informuje, że podatnicy (osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy), którzy w związku z sytuacją  występowania koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych , zgodnie z przepisami rozdziału 7a (Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem,  w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o:

– odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

– odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

– umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej , odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wyżej wymienione przepisy regulują szczegółowo zasady udzielania ulg podatkowych.

 1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych, jednakże prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać :

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

2) adres, dane kontaktowe,

3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4) podpis (czytelny),

5) treść żądania z określeniem:

– rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty – wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminu odroczonej zapłaty lub ilości i wysokości rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),

– w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (pomoc publiczna/de minimis, nie stanowiąca pomocy publicznej),

– zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju i wysokości podatku / zaległości podatkowej oraz okresu rozliczeniowego),

6) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie  (urna  przed wejściem) lub wysłać pocztą.

    Podatnik, który zamierza złożyć podanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 •  Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

– oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy,

– roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w oświadczeniu informacje na temat aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań,  m.in.:

 • Umowa najmu w przypadku nie prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej osobiście.
 • Zaświadczenie o dochodach  wszystkich członków rodziny  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. kopie odcinków emerytur lub rent , zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, stypendia, oraz dochody uzyskiwane z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej).
 • Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zasiłków.
 • Dokumenty potwierdzająca zaciągnięcie kredytu oraz potwierdzenie wysokości dokonywanych spłat.
 • Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (kopia dowodu pobieranego zasiłku).
 • Wydatki związane z długotrwałym leczeniem, lub leczeniem po wypadku, (kopie rachunków, dowody zapłaty, wypisy ze szpitala).
 • Ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania, (energia, woda, gaz itp.)
 • Ponoszone nakłady w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uzyskiwane dochody.
 • Inne mające wpływ na sytuację materialną podatnika (np. zaświadczenia o stratach,  wypadkach losowych, np. pożar, protokół z oszacowania i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, itp.)
 • Dokumenty dot. uzyskiwanych dochodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej
 • Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej de minimis.
 • Dokument potwierdzający otrzymanie wielkości dopłat bezpośrednich (dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne)

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą :

– Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej ,

– Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, w tym m.in.:

* roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

* księgowe miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

– Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),

– sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe,

– dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów, kosztów, majątku i zobowiązań, w tym:

* wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów pieniężnych albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego – za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; plan przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku,

* wyjaśnienia nt. przyczyn braku zdolności do uregulowania podatku, utraty płynności finansowej, jeśli nie zostały zawarte w uzasadnieniu wniosku,

– oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 • Dodatkowe informacje
 • W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.
 • Znaczący w sprawie udzielania preferencji podatkowej w formie ulg jest fakt, że w przypadku rozstrzygania w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego to podatnik powinien ujawniać wszystkie fakty czy też dowody będące w jego posiadaniu, przyczyniając się tym samym do wyjaśnienia sprawy, bowiem to podatnik występuje ze stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie oraz  powinien starać się wykazać, że znajduje się w takiej sytuacji, która uzasadnia przyznanie preferencji podatkowej . Jednocześnie ważne jest aby przy rozpatrywaniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego organ dokonywał oceny pod kątem aktualnej sytuacji życiowej strony i na tej podstawie wydał rozstrzygnięcie. Względy uzasadnione ważnym interesem podatnika wymagają przede wszystkim ustalenia aktualnej sytuacji majątkowej wnioskodawcy  i skutków ekonomicznych, jakie wystąpią dla niego w momencie realizacji zobowiązania.  Każdy wniosek o udzielenie ulg rozpatrywany jest indywidualnie .
 • Wójt Gminy Bedzino przypomina , że ulgi w spłacie należności, pomimo iż niezbędne z punktu widzenia kompletności systemu podatkowego to jednak stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Istotnym jest zatem aby okoliczności uzasadniające umorzenie zaległości a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego miały wyjątkowy charakter.
 • Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 94 3162-552 lub 883 018 036 lub email-owo: k.kubicka@bedzino.pl 
 • Proponowane druki pomocnicze:  wnioski  oraz załączniki  można pobrać ze strony Gminy Będzino

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o ulgę dla przedsiębiorców

2. Wniosek o ulgę – osoba fizyczna

3. Załącznik dot. sytuacji ekon.-fin. podmiotu

4. Załącznik os. fiz. prowadzących dział. gosp.

5. Załącznik dla osób prowadzących gosp. rolne

6. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

7. Oświadczenie de minimis

8. De minimis-formularz Covid

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.20.2020.MD                                                                   Będzino, dn. 21 kwietnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 kwietnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.     
2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
3. Wolna trybuna.
4. Podjęcie uchwał:

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego
w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
e) Projekt nr 5 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) Projekt nr 6 – Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej  Biblioteki Publicznej w Będzinie w jedną instytucję kultury o nazwie „Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Będzino”;
h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym –
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu
umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodnicząca Rady będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji
 z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Osoby chcące wziąć udział w wolnej trybunie powinny posiadać odpowiednio skonfigurowany sprzęt i oprogramowanie. Zainteresowanych proszę o kontakt
z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 94 316 25 39, lub mailem m.debowski@bedzino.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 kwietnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Informacja Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino,

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniem możliwości odczytów wodomierzy przez naszych pracowników, faktury za zużycie wody/zrzut ścieków za okres marzec-kwiecień 2020 r. wystawiane będą na podstawie średniego zużycia wody (zgodnie z zapisami umów) – nie dotyczy odczytów zdalnych wodomierzy.

Zachęcamy do odbioru faktur drogą elektroniczną. Tel: 94 3162 303, e-mail: gzk@bedzino.pl, faktury@gzk.bedzino.pl

Komunikat dla przedsiębiorców

Trwają nabory na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników mikro małych i średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych oraz pracowników organizacji pozarządowych. Wnioski można składać od 21 kwietnia do 4 maja 2020 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie koszalin.praca.gov.pl w aktualnościach.

Zakup laptopów z programu Zdalna szkoła

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zostały dostarczone do Urzędu Gminy Będzino laptopy zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Po ocechowaniu sprzętu w odpowiednie nalepki i przygotowaniu protokołów przekazania, dyrektorzy szkół zostali zaproszeni do Urzędu Gminy po odbiór zakupionego sprzętu. Szkoły po przygotowaniu komputerów przez Informatyków docelowo udostępnią sprzęt dla nauczycieli i uczniów, którzy będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie. Nasza Gmina zakupiła 26 laptopów, 3 tablety, oprogramowanie i pozostały osprzęt komputerowy za kwotę 59 999,85 zł.

Zmiany ograniczeń dotyczących pandemii koronawirusa

W dniu 20.04.2020 r. zostanie wprowadzony pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Zmiany:
– w sklepach do 100 m2 – 4 osoby na jedno stanowisko kasowe
– w sklepach powyżej 100 m2 – jedna osoba na 15 m2 powierzchni
– limit osób, które mogą uczestniczyć w mszach i obrzędach religijnych to 1 osoba na 15 m2 – dalszy zakaz korzystania z placów zabaw
wstęp do lasów i parków oraz rekreacja są dozwolone (bieganie, jazda na rowerze)
– osoby powyżej 13 r.ż. będą mogły poruszać się bez opieki osoby dorosłej
Należy jednak pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczki w miejscach publicznych.

#koronawirus #niedajsięwirusowi

Komunikat w sprawie wyborów uzupełniających, w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Gminy w Będzinie, wyznaczonych na dzień 17 maja 2020 roku.

Na podstawie informacji uzyskanych w Delegaturze KBW w Koszalinie, uprzejmie informujemy, że czynności wynikające z kalendarza wyborczego będącego załącznikiem do  Zarządzenia Nr 79/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku, w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających tj. dotyczące m.in. zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej , zostają zawieszone do odwołania. Działania związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających zostaną wznowione, z chwilą ogłoszenia nowego terminu wyborów i nowego kalendarza wyborczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski