Będą kolejne laptopy dla szkół

Gmina Będzino otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych.

To już drugi projekt tego typu realizowany w Gminie Będzino. W poprzedniej edycji, w kwietniu 2020 r. gmina pozyskała środki na zakup 26 laptopów i i 3 tabletów na łączną kwotę ok. 60 tys. zł. Tym razem zakupionych zostanie kolejnych 21 laptopów wraz z osprzętem i oprogramowaniem na łączną kwotę 55 tys. zł.

Sprzęt otrzymają wszystkie 4 szkoły z terenu gminy Będzino, które na czas zamknięcia placówek, będą mogły wypożyczyć laptopy dla uczniów w celach dydaktycznych w czasie trwania zdalnego nauczania. Po zakończeniu pracy szkół w trybie zdalnym, laptopy docelowo doposażą sale informatyczne poszczególnych placówek, gdzie uczniowie będą mogli z nich korzystać w ramach zajęć na lekcji informatyki. Zakup został sfinansowany z projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków Unii Europejskiej z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Plac naszych marzeń w Borkowicach

„Plac naszych marzeń w Borkowicach” to tytuł nowego projektu, który będzie realizowany na terenie gminy Będzino w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W tegorocznej edycji złożono 34 wnioski, 11 z nich otrzymało dofinansowanie, w tym projekt złożony przez Sołectwo Śmiechów/Borkowice. Gratulujemy! Celem projektu jest zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa Śmiechów/Borkowice, zarówno tymi z młodszego jak i ze starszego pokolenia. Mieszkańcy chcą również zintegrować się z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Działaniem głównym będzie renowacja własnymi siłami placu zabaw, jak również terenu wokół. Projekt został złożony przez Radę Sołecką przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, a prowadzony będzie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie. Na swoje działania pomysłodawcy projektu otrzymają 4750 zł dofinansowania.

Sołtys Sołectwa Śmiechów/Borkowice Józef Kupisz dziękuje wszystkim zaangażowanym, a szczególnie grupie inicjatywnej która będzie realizować projekt. Działania zaczynają już od sierpnia. Jednocześnie prosi wszystkie chętne osoby, które chciałyby pomóc w realizacji projektu o kontakt pod nr tel. 781 341 787.

Szkody w gospodarstwach rolnych

Szanowni rolnicy, na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się nowe Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Dotyczy to szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Na stronie zawarte są wzory protokołów do stosowania w roku 2020.

W przedmiotowych wytycznych opisane są zasady szacowania strat powstałych w roku bieżącym w wyniku wystąpienia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wszystkich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oprócz suszy. Od 2020 roku, zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonywane będzie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Informacja dot. odczytu wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Będzino!
 
Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniem możliwości odczytów wodomierzy przez naszych pracowników, faktury za zużycie wody/zrzut ścieków za okres maj – czerwiec 2020 r. wystawiane będą, zgodnie z zapisami w umowie, na podstawie średniego zużycia wody (nie dotyczy miejscowości Dobiesławiec, Miłogoszcz, Mścice, Podamirowo i Strzeżenice).
 
Zachęcamy do odbioru faktur drogą elektroniczną.
 
Tel: 94 3162 303, email: gzk@bedzino.pl, faktury@gzk.bedzino.pl

Bezpieczne Wakacje 2020

Bezpieczne Wakacje – Wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego – otwórz

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Zalecenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego  – otwórz

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 roku, w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 26 czerwca, od godz. 00:01, do 29 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują szereg działań prewencyjnych.
Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję.

BITWA O WOZY 2020

16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych zostanie sfinansowanych przez MSWiA. Wozy trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie, będą brane pod uwagę: liczba wyjazdów OSP w 2019 r., liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych i dyspozycyjność danej OSP (liczba przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej, nie wyjechała do zdarzenia).

Zgodnie z procedurą, jednostki OSP z gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, będą musiały złożyć wniosek o sfinansowanie zakupu wozu.

Ogłoszenie dot. Obwodowych Komisji Wyborczych