Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 25-26.06.2020r, w godz. od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność . Żywność będzie wydawana w pomieszczeniu piwnicznym w budynku GOPS na podstawie skierowania od pracownika GOPS.

Pomoc jest realizowana w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

Apel do rolników

AKTUALIZACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI BORKOWICE – ŚMIECHÓW

Załącznik 2.2

Załącznik 2.3

Załącznik 2.4

Załącznik 2.5

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 6.1

Załącznik – Opis techniczny_15.04.2020etap_1B

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.22.2020.MD                                                               Będzino, dn. 10 czerwca 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie
na dzień 17 czerwca 2020 r., o godz. 11:00. Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029;
  c) Projekt nr 3 –
  Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacja o stanie oświaty.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.
 7. Sprawozdanie z działalności i wakacyjna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie
Barbara Grudzień

Informacja dot. funkcjonowania urzędu i wyborów

W dniu 12.06.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny dla interesantów . W tym dniu w Urzędzie będzie można załatwić tylko sprawy związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy i wyborami na Prezydenta RP w godzinach od 8.00 do godz. 14.30. Zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywać można pod adresem urz-320901-1@pkw.gov.pl do godz. 15 w dniu 12.06.2020 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja dot. bibliotek

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Strzeżenicach

W dniu 28 maja pomiędzy Gminą Będzino, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Strzeżenicach. W podpisaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski oraz Skarbnik Gminy Będzino Patrycja Woltmann.

Projekt zakłada instalację 800 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 600 mb kanalizacji tłocznej wraz z budową dwóch przepompowni ścieków, na działkach w obrębie ewidencyjnym w Strzeżenicy. Działanie jest kontynuacją realizowanego wcześniej projektu p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.

Wniosek na rozbudowę złożono w dniu 18 października 2019 roku. Całkowity koszt inwestycji to ok. 600 tys. zł, z czego ok. 376 tys. zł to pozyskana dotacja.

Projekt jest realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Na rok 2020 zaplanowano kwotę środków własnych  w wysokości 150 000,00 zł . Zakończenie inwestycji jest planowane na wrzesień 2021 r.