Uwaga Mieszkańcy Pleśnej!

Uwaga Mieszkańcy Pleśnej!
W dniu 10.06.2020r. w godzinach między 10 a 11 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Pleśna, spowodowana pracami konserwacyjnymi na sieci.
Za utrudnienia przepraszamy.

WYKAZ nr 1/06/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat

WYKAZ nr 1/06/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat

Komunikat dot. żłobka

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia sprawowania opieki nad dziećmi
w Żłobku Samorządowym w Mścicach

Informuję, że Żłobek Samorządowy w Mścicach wznawia swoją działalność od dnia 15 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Będzino
Mariusz Jaroniewski

Informacja

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Wójta, pracowników urzędu, wykonawcy i Radnego Andrzeja Jóźwiaka za doprowadzenie sieci naszych dróg dojazdowych w Sołectwie Barnin-Zagaje do bardzo dobrego stanu 😊😊.
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Barnin-Zagaje.

ASF

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 05 czerwca 2020 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-711-69/20

Panie i Panowie
Komisarze Wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia, co następuje.
1. Ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), nie jest równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy (miasta). Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego. Tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne (por. art. 35 § 2 Kodeksu wyborczego).
2. Nie ma możliwości dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Z art. 3 ust. 3 powołanej ustawy wprost wynika, że zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji, a więc za pośrednictwem platformy ePUAP.
3. Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.
4. Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Analogicznie zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Jednakże w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
5. Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.
Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o przekazanie tych wyjaśnień do urzędów gmin z obszaru właściwości komisarza wyborczego.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH NA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez urzędnika wyborczego Panią Danutę Malinowską – e-mailem na adres urz-320901-1@pkw.gov.pl w dniach 08.06. – 12.06.2020 r. do godziny 15-tej, w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego (przy czym oryginał zgłoszenia powinien być dostarczony do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną) lub osobistego złożenia zgłoszenia (poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu Gminy Będzino).

Urzędnik Wyborczy Gminy Będzino
Danuta Malinowska

Będą granty dla naszych sołectw!

W dniu 4 czerwca 2020 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego opublikował listę rankingową laureatów konkursu „Granty Sołeckie 2020”, skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Z Gminy Będzino dofinansowanie otrzymały aż 3 sołectwa! Projekty były składane przez sołtysów, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy. W Sołectwie Dobre mieszkańcy rozpoczną remont świetlicy wiejskiej, polegający m.in. na wymianie okien i wykonaniu elewacji zewnętrznej. Planowane jest zorganizowanie imprezy integracyjnej „Lato w kolorze” oraz warsztatów artystycznych. Kolejny grant trafi do Sołectwa Śmiechów/Borkowice – tutaj na placu zabaw w Borkowicach zostaną zamontowane 2 urządzenia do mini-strefy rekreacji. Dofinansowanie otrzyma również Sołectwo Łekno, gdzie przy szkole zostanie utworzone miejsce integracji dla mieszkańców, m.in. z wiatą, paleniskiem, mini ogródkiem i ławkami. Gmina Będzino na realizację powyższych inicjatyw otrzyma 30 tys. zł! Inicjatywy są współfinansowane z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Będzino na 2020 rok. Gratulujemy i życzymy sołectwom pomyślnej realizacji!

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Informacja dla rolników