Informacja dotycząca montażu podliczników (wodomierzy ogrodowych)

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w celu montażu podlicznika (wodomierza ogrodowego) należy zakupić, w placówkach specjalistycznych lub firmie prowadzącej obsługę utrzymania sieci na zlecenie GZK w Będzinie, wodomierz WasserGerate ETW ECO DN 15 Q3-2,5 L=110 50C R80 lub inny przystosowany do współpracy z hermetycznym modułem radiowym FLOWIS +.

Montaż zakupionego wodomierza można zlecić firmie prowadzącej obsługę utrzymania sieci na zlecenie GZK w Będzinie – tel. +48 660 478 444.

Remont Domu Kultury w Będzinie na ukończeniu

W styczniu tego roku zrezygnowaliśmy z realizacji projektu, polegającego na remoncie sali Domu Kultury w Będzinie. Projekt miał być dofinansowany ze środków unijnych, przyznanych przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ze względu na wzrost kosztów remontowych i zatrudnienia dodatkowych pracowników nasz udział w tym zadaniu mógłby zamknąć się nawet kwotą 700 tys. złotych.. Aktualny stan finansów Gminy Będzino uniemożliwiał udział w projekcie na tak dużą kwotę.

W związku z tym rozpoczęliśmy remont korzystając wyłącznie z pieniędzy, które były przeznaczone jako udział własny w w/w projekcie. Została wykonana nowa instalacja elektryczna, odpowiednie oświetlenie, zamontowany został wentylator oraz klimatyzator. Na sali oraz pomieszczeniach przyległych położona została nowa podłoga oraz wymienione drzwi i okna. Ściany zostały wyrównane i pomalowane. Część prac została wykonana własnymi siłami pracowników Gminnego Ośródka Kultury. Do połowy września zakończymy instalacje nowej kurtyny oraz zagospodarujemy scenę w taki sposób, by pełniła również funkcję zaplecza. Kolejnym etapem będzie remont siłowni oraz doposażenie i naprawa sprzętu na siłowni. Wszystkie te działania chcemy zamknąć kwotą 96 tys. zł, która była udziałem własnym Gminy Będzino w odrzuconym projekcie.

Dyrektor GOK
Jerzy Łuczak

Plan nawożenia azotem

Przypominamy, że plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem dla rolnika od stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami…” (Dz.U.2018 poz.1339) gospodarstwa o powierzchni:

  • większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego,
  • posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
  • uprawiający tzw. uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Plan nawożenia azotem sporządza się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Monika Piszak – doradca rolniczy

Tel. 608 401 736

Działają, szkolą i pływają

W dniach 22-23 sierpnia 2020 r., dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, grupa ratownicza szkoląca się w Fundacji Pływamy i Ratujemy nurkowała na Jeziorze Ińsk. Młodzież, mieszkańcy Gminy Będzino i Ustronie Morskie, drugi rok bierze udział w zajęciach nurkowych pod opieką instruktora Marcina Kasprzaka z Centrum Nurkowego BLUE DIVE.
Kurs obejmował zajęcia praktyczne, realizowane do tej pory przede wszystkim na basenie w Podczelu. Podczas pandemii kursanci również aktywnie wykorzystali czas, biorąc udział w zajęciach teoretycznych on-line, zakończonych testem wiedzowym. Kurs zakończył się właśnie w ubiegły weekend nurkowaniem na otwartej wodzie i nasza młodzież uzyskała tytuł Płetwonurek Młodzieżowy Złoty Uprawnienia do 12 m głębokości.
Celem naszych zajęć jest wykształcenie nowej kadry ratowników wodnych z uprawnieniami płetwonurków, więc kolejne szczeble przed nami. Fundacja ma możliwość finansowania zajęć ratowniczych, nurkowych, a także nauki pływania dla wszystkich, między innymi dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Gminy Ustronie Morskie, z Urzędu Gminy Będzino i Programu Społecznik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pomagają nam w pozyskiwaniu funduszy do realizacji tych zadań, instruktorom ratownictwa i nurkowania, a także Centrum Nurkowemu BLUE DIVE i Bazie Nurkowej Pro Divers w Ińsku, za świetną organizację egzaminu.
Z przyjemnością informujemy również, że od sierpnia 2020 roku Fundacja Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie rozpoczęła współpracę z Firmą Da Grasso Koszalin, która jest naszym nowym sponsorem. Z obu stron liczymy na długotrwałą i owocną współpracę przy realizacji kolejnych zadań. Fundacja prowadzi już zapisy do grup na nowy rok szkolny.
Pływanie-zapisy do grup tel. 575-556-415
❗Informacje tel. 504-027-108
tel. 606-256-447

Czyste powietrze – nowe zasady

“Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” – kampania społeczna Cechu Kominiarzy

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

· ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
· drożności,
· prawidłowości przebiegu,
· wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
· grubości przegród,
· kształtu i wymiarów,
· stanu powierzchni przewodów kominowych,
· odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
· szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
· wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
· wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
· wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
· efektywnej wysokości,
· prawidłowości ciągu,
· usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
· warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

Z poważaniem
PREZES Zarządu Głównego
Wiesław Zabawa

Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

O pomoc mogą ubiegać się więc producenci rolni, których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19 oraz którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to konieczność wycofania wniosku oczekującego na rozpatrzenie. Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami § 13v ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR:

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.

Nie został ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-dla-producentow-rolnych-kontynuacja-pomocy-suszowej.html

Przypominamy!