Cmentarz zamknięty

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.2.28.2020.MD                                                      Będzino dn. 30 października 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 5 listopada 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec”.
 4. Stan realizacji inwestycji gminnych.
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 8. Zamknięcie obrad.

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

W związku z epidemią koronawirusa, pomimo ustawowego prawa mieszkańców do brania udziału w sesji w propozycji porządku obrad został wykreślony punkt „Wolna trybuna”.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to rządowy program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. W ramach programu uruchomiona została infolinia dla seniorów i wsparcie m.in. ośrodków pomocy społecznej. Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc  w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt  z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa. Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą,  Pracownik ośrodka skontaktuje się z Seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokrywa senior.

Masz czas i Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską,

Zgłoś się do pomocy

 1. przez ankietę na stronie  www.wspierajseniora.pl- adres dla osób, które chcą pomóc
 2. kontaktując się z Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Będzinie  tel. 94 316 2337

 

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

W tym szczególnym czasie wspomnijmy osoby związane z nasza gminą, które odeszły od nas w ostatnim roku:

Ryszard Sawicz

+ 7 grudnia 2019 r. zmarł Pan Ryszard Sawicz (1950-2019), który 16 lat był Wójtem Gminy Będzino. Od 1990 roku budował i organizował samorząd gminy. Przez wiele lat swojej działalności dał się poznać, jako życzliwy, pełen wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych człowiek. Pamięć o Wójcie Ryszardzie Sawiczu na trwałe zapisała się w sercach mieszkańców Gminy Będzino.

 

 

Helena Piechowiak

+ 23 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy Panią Helenę Piechowiak (1928-2020), nauczycielkę Szkoły Podstawowej w Będzinie, która kilkadziesiąt lat była związana z oświatą będzińską. Początkowo była kierownikiem szkoły, a następnie uczyła biologii, prac ręcznych oraz nauczania początkowego. Przed odejściem na emeryturę, w 1978 roku prowadziła zajęcia świetlicowe i biblioteczne. Wielu dorosłych już mieszkańców Będzina wspomina Panią Helenę, jako życzliwą i oddaną pracy osobę.

 

Anna Wachowicz

+ W dniu 3 września 2020 r. odeszła na zawsze Pani Anna Wachowicz (1935-2020). Pani Anna była znana ze swej działalności społecznej. Pełniła niegdyś funkcję radnej, działała w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w latach 90-tych mieszkańcy wybrali ją na sołtysa Sołectwa Kładno. Znana z zamiłowania do pisania wierszy, którymi uświetniała wiele spotkań z mieszkańcami. Oto fragment jednego z wierszy napisanych przez Panią Anię w 1993 r.

“Jest wieczór, pierwszy listopada,
niebo usłane gwiazdami – chwila zadumy.
Moje serce podpowiada,
jak życie zmiennymi toczy się koleinami.

Malutkiej lampki chybocze płomyk mały,
jak promyk słonka świeci.
I głos kapłana słyszę “módl się za nami”,
a przy mogile rodzina: wnuki i dzieci.

Na grobach znicze płoną,
wesołe płomyki biją w górę,
dla myśli moich wy jesteście obroną,
dusze – czy szczęśliwe są choćby niektóre?

Za oknem noc usłana gwiazdami.
Spokoju serca pragnę z całej duszy,
wciąż dręczona pytaniami,
czy to już czas w nieznaną dal wyruszyć?”

Cześć ich pamięci.

Informacja dot. odbioru odpadów

Apel Kierownika GOPS w Będzinie

W związku ze wzrostem zakażeń na COVID-19 w trosce  o zdrowie Państwa oraz pracowników zachęcam jednak do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, SMS-owy lub w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub e-Bankowości,  lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególnie apeluję do Seniorów, aby nie wychodzili z domu, kiedy nie jest to konieczne, a Wszystkich Państwa proszę o wrażliwość na potrzeby osób starszych. Jednocześnie informuję Państwa, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie są w gotowości do świadczenia pomocy osobom starszym , niesaamodzielnym z terenu Gminy Będzino. 

Wykaz telefonów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie: Rafał Turlej  tel.  694-462-597

Pracownicy Socjalni

 1. Emilia Stępnik   694-462-598  ( Rejon pracy socjalnej:Komory, Smolne, Wierzchomino, Wierzchominko, Podbórz, Pakosław, Mączno, Miłogoszcz, Świercz, Strzeżenice, Ziębrze, Mścice
 2. Joanna Cholewicz 694-462-595( Rejon pracy socjalnej: Borkowice, Dobre, Dobre Małe, Łasin Koszaliński, Łopienica, Uliszki, Pleśna, Słowienkowo, Skrzeszewo, Tymień, Wiciąże
 3. Marta Jaśińska tel. (94) 3162 337 w. 29 ( Rejon pracy socjalnej: Będzino, Będzinko, Kiszkowo, Dworek, Kazimierz Pomorski, Popowo, Łekno, Zagaje, Stoisław, Kładno, Śmiechów
 4. Marzena Sztorc-Kachlicka tel. (94) 3162 337 w. 23( Rejon pracy socjalnej:Barnin, Barninek, Dobiesławiec, Łubniki, Podamirowo, Przybyradz, Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino

 Asystent Rodziny

Marta Nowak  tel.  784-974-916

Świadczenia rodzinne, stypendia, dodatki mieszkaniowe energetyczne, Karta Dużej Rodziny

Dorota Sosna   tel.  (94) 3162 337 w. 21, tel kom. 694-462-594

Świadczenia wychowawcze , Fundusz Alimentacyjny

Marzena Smorga (94) 3162 337 w. 21

Świadczenia z pomocy społecznej

Marta Grudzień  tel. (94) 3162 337 w. 20

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej

Własnymi siłami wyremontowali miejsce spotkań

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Plac naszych marzeń w Borkowicach”. Inicjatywa została realizowana w miejscowości Borkowice, w ramach programu Działaj Lokalnie 2020 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W dniu 10 października 2020 r. odbyło się  podsumowanie projektu. Od rana na placu zabaw i w świetlicy trwały przygotowania do spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Śmiechów / Borkowice. Dzieci dmuchały balony, dorośli rozpalali ognisko, przygotowywali ziemniaki do wielkiego parownika jak również szaszłyki, kiełbaski i inne smakowitości na grilla. Pracy było wiele, ale wszystko szło szybko i z uśmiechami na twarzach. O godzinie 12 rozpoczęliśmy świętowanie. W imprezie udział wzięli zarówno mieszkańcy sołectwa, realizatorzy projektu oraz radni Pani Barbara Grudzień i Pan Adam Gołębiewski i Sekretarz Gminy Pani Anna Janiuk.

Dzieci pokazały rodzicom i babciom odnowiony plac zabaw, przy którym same pracowały malując płot, wygrabiając trawę i testując odnowione huśtawki i pozostały sprzęt na placu zabaw. Panie przygotowały pyszny poczęstunek dla uczestników integracji, Panowie czuwali nad ogniskiem, grillem (nowym) i parownikiem. Wszyscy też mogli usiąść przy nowo zakupionych stołach biesiadnych. Pan Sołtys poczęstował  dzieci  paczkami i wręczył małe upominki. Zebrani świetnie się bawili, aż przyszedł …..deszcz, który jak się okazało nie wystraszył nikogo, bo mogliśmy się skryć w naszej świetlicy. A po deszczu jak wiadomo wychodzi słońce z piękna tęczą i z nową atrakcją w postaci kałuż na placu, w których cudnie można się bawić. Dzieci były przeszczęśliwe. Wszyscy świetnie się bawili, a przede wszystkim każdemu towarzyszyło zadowolenie z wykonanej wspólnie pracy i cieszącego końcowego efektu. Nowy super grill i stoły biesiadne, będą służyły mieszkańcom przy imprezach  organizowanych przez Sołectwo.

W tym miejscu Sołtys Pan Józef Kupisz chciałby bardzo podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas na pracę w projekcie. Dziękuję za to, że znowu mógł na Was i na Waszą pomoc liczyć.

Projekt był realizowany od początku sierpnia do końca października 2020 r. Jego celem było zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami sołectwa Śmiechów/Borkowice. Cel został zrealizowany, inicjatorzy własnymi siłami zadbali o plac zabaw i teren wokół. Na swoje działania pomysłodawcy otrzymali 4750 zł dofinansowania. Projekt został złożony przez Radę Sołecką przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy, a prowadzony był przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie.

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Zawieszenie działalności dziennych placówek wsparcia na terenie Gminy Będzino

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.10.2020r. ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem Sars-Cov-2 i chorobą COVID-19 zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Będzino od 24.10.2020r. do odwołania, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie, Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubu Senior+ w Mścicach. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzące działalność placówek będzie realizowało alternatywne formy pracy. Monitoringiem zostaną objęci wszyscy uczestnicy poszczególnych placówek. Pracownicy będą monitorować i ustalać potrzeby, by można było w jak najwyższym stopniu zapewnić bezpieczeństwo uczestników, poprzez dostarczenie im zakupów, potrzebnych leków, dowozu do poradni na planowane wizyty lekarskie, dokonywanie opłat oraz wszystkich innych zgłaszanych potrzeb. Ponadto uczestnikom będą zapewnione materiały do samodzielnego wykonywania prac w domu oraz gry edukacyjne. We wtorki od godz. 9.00 do 13.00 można uzyskać pomoc psychologiczną, dzwoniąc pod numer 603-969-188.

Decyzja Wojewody

Informacja dot. XXVIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie informuje, iż XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie oraz wspólne posiedzenie komisji mające się odbyć w dn. 27.10.2020 r. w związku z brakiem projektów uchwał zostają odwołane i przeniesione na inny termin.