Planowane odstrzały

Informacja dot. wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj :

 • osoba samotnie gospodarująca 1542,20 zł
 • osoba w rodzinie 1161,60 zł

Rafał Turlej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy! “I ty możesz zostać Świętym Mikołajem !!!”

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie organizuje zbiórkę artykułów żywnościowych, środków czystości dla najuboższych seniorów naszej gminy. Prosimy o dostarczanie wyżej wymienionych artykułów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do dnia 18.12.2020 do godziny 14:00.
I ty możesz zostać Świętym Mikołajem !!!

Nie bądź obojętny wobec osób bezdomnych i starszych niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie apeluje do mieszkańców gminy Będzino o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym. Pogarszające się warunki atmosferyczne i spadki temperatur niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku osób nie dysponujących właściwymi warunkami mieszkaniowymi.

Nie bądźmy obojętni na problemy drugiego człowieka

Istotne jest zwrócenie uwagi w szczególności na osoby przebywające w pustostanach, w okolicach ogródków działkowych,  jak również na osoby samotne, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli na czas przyjść z pomocą i uratować ludzkie życie. Nasz apel nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, kiedy to zmagamy się dodatkowo z epidemią koronawirusa.

Prosimy aby każdą informację o osobach potrzebujących pomocy przekazywać właściwym służbom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie tel. 94 316 23 37, sekretariat@gopsbedzino.pl

L.p Nazwisko i imię Stanowisko Numer telefonu
1. Marta Jasińska pracownik socjalny (94) 3162 337 w. 29
2. Joanna Cholewicz Specjalista pracy socjalnej 694-462-595
3. Marzena Sztorc-Kachlicka Specjalista pracy socjalnej (94) 3162 337 w. 23
4. Emila Stępnik pracownik socjalny 694-462-598

Komenda Powiatowa Policji w Koszalinie I Komisariat Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11 tel. 477841102

Ogólnopolski numer alarmowy -112

Rafał Turlej
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Będzinie

Lista obostrzeń obowiązujących od 28 listopada

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W dalszym ciągu utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych.

Publikujemy listę najważniejszych regulacji, które zawiera rozporządzenie:

1. Przemieszczanie się:
1) dystans 1,5 m od innych osób;
2) ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8.00–16.00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

2. Wydarzenia kulturalne i kina – działalność zawieszona, z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.

3. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

4. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
1) 50% liczby miejsc siedzących albo
2) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

5. Kult religijny:
1) ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;
2) obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

6. Zgromadzenia i spotkania:
1) w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
2) imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do limitu tego nie będzie się wliczało osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).

7. Wesela, komunie i konsolacje – zakaz organizacji.

8. Targi i wydarzenia – wyłącznie w formie on-line.

9. Parki rozrywki – działalność zawieszona.

10. Hotele: działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

11. Gastronomia: wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.

12. Salony fryzjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

13. Siłownie, kluby fitness i aquaparki – działalność zawieszona.

14. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

15. Dyskoteki i kluby nocne – działalność zawieszona.

16. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

17. Wyciągi narciarskie i wypożyczalnie sprzętu – możliwość działalności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na chwilę obecną przewiduje się, że większość z wymienionych ograniczeń będzie obowiązywać do dnia 27 grudnia 2020 r. Do tego czasu zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego utrzymania ograniczeń lub ich zmiany.

Rekrutacja do mieszkania treningowego

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.29.2020.MD                                                  Będzino dn. 27 listopada 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

zwołuję
XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 3 grudnia 2020 r., o godz. 09:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Wolna trybuna.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.;
  b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych;
  c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025;
  d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie
  uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w  Będzinie na lata 2021-2024;
  f) Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024;
  g) Projekt nr 7 – Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino;
  h) Projekt nr 8 – Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019;
  i) Projekt nr 9 – Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 dla Gminy Będzino za okres realizacji Gminnego Programu Opieki na Zabytkami za rok 2018 i 2019.
 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.
Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję w formie telekonferencji
z Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19.

Informuję, iż osoby chcące wziąć udział w Wolnej trybunie podczas posiedzenia sesji,
powinny zgłosić taką chęć Do Biura Rady najpóźniej 2 dni przed sesją, w celu podania
informacji technicznych do podłączenia się do telekonferencji.

 –

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Nie dla czadu

Dzień Pracownika Socjalnego

Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.