Dodatek gazowy (gaz ziemny) – refundacja podatku VAT

Dodatek gazowy (gaz ziemny) – refundacja podatku VAT
Wójt Gminy Będzino informuje, że odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Wnioski o refundację podatku VAT można pobrać i składać w siedzibie urzędu  – Punkt informacyjny

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać ze strony internetowej urzędu w zakładce DODATEK GAZOWY  – REFUNDACJA PODATKU VAT lub w siedzibie urzędu- Punk informacyjny.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić do dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023.

O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz
w nowym roku.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

*Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

  1. Wskazówki jak wypełnić wniosek, poradnik i wzór wniosku na zwrot VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

 

  1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/Energetyka/Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx

  1. Instruktaż jak wypełnić wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 r.

https://youtu.be/ZZCP2uhPkiE

opublikowano 6 marca 2023