Ewidencja zbiorników szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Mieszkańcy Gminy Będzino

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) Gmina zobowiązana jest do prowadzenia aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli wszystkich nieruchomości, niepodłączonych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, położonych na terenie Gminy Będzino o wypełnienie i przedłożenie w tutejszym Urzędzie poniższego zgłoszenia w terminie do 30.11.2015 r.

W razie pytań lub wątpliwości należy zgłosić się do tut. Urzędu Gminy do pokoju nr 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 94-3-162-533.

Załącznik – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

opublikowano 12 listopada 2015