Granty Sołeckie 2020

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie
„Granty sołeckie 2020”. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”. Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł.

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie dokonanie zgłoszenia konkursowego zawierającego podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. Zapraszamy do udziału!

opublikowano 30 stycznia 2020