Zdjęcie archiwalne

I Sesja VIII Kadencji Rady Gminy w Będzinie – INFORMACJA

Dnia 19 listopada 2018 roku, odbyła się P I E R W S Z A sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta.
Sesję otworzyła radna seniorka Pani Krystyna Najdzion, która wraz z najmłodszym radnym Panem Sławomirem Brylińskim prowadzili sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
Udział w sesji wzięli oprócz radnych Pan Henryk Lubocki sekretarz , Pani skarbnik Patrycja Woltmann, Pani Sylwia Halama kierownik OA , Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie Pan Zbigniew Sikorski , sołtysi oraz wielu mieszkańców gminy.
Po stwierdzeniu quorum przez Prowadzącą obrady, Pan Sikorski wręczył radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze. Następnie radni Rady Gminy w Będzinie, w obecności sztandaru gminy oraz mieszkańców złożyli ślubowanie i z tą chwilą objęli swój mandat.
Następnie Rada Gminy, w głosowaniu tajnym wybrała na Przewodniczącą Rady Gminy w Będzinie Panią Barbarę Grudzień, która podziękowała za jednogłośny wybór i poprowadziła dalsze obrady.
W dalszej części nastąpiło złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Będzino.
Przewodnicząca Rady Pani Barbara Grudzień stwierdziła, że wybrany w wyborach bezpośrednich na wójta gminy ,w dniu 4 listopada 2018 roku Pan Mariusz Jaroniewski złożył wobec Rady Gminy w Będzinie ślubowanie i z tą chwilą obejmuje obowiązki Wójta Gminy Będzino.
Wójt Pan Jaroniewski pogratulował wyboru radnym, Pani Przewodniczącej i wyraził nadzieję na dobrą współpracę i działania dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podziękował swoim wyborcom za wsparcie podczas kampanii wyborczej i udzielony mu kredyt zaufania poprzez wybór na stanowisko Wójta Gminy. Podziękował przybyłym na sesję mieszkańcom i towarzyszenie w tak podniosłej chwili, jaką jest złożenie ślubowania. Podkreślił, że chce być Wójtem wszystkich mieszkańców Gminy Będzino.
Zamykając obrady Pani Przewodnicząca Rady Barbara Grudzień podziękowała wszystkim za udział w I sesji Rady Gminy w Będzinie.
Kolejna sesja odbędzie się w grudniu po uprawomocnieniu się Statutu Gminy Będzino i wówczas nastąpi wybór Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących komisji i składów osobowych komisji Rady.
Uchwała znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bedzino.pl 

Inf. przygotowała
E. Jaroniewska