Informacja o obowiązku zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Urząd Gminy Będzino przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) poprzez zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym informujemy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków mieszkający na terenie Gminy Będzino, który do tej pory nie dokonał zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub nie złożył oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym powinien zrobić to niezwłocznie.

Wypełniony przez Państwa druk zgłoszenia pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 oraz na stronie internetowej www.bedzino.pl

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana jest szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Ponadto informujemy, że w  wyniku przeprowadzonych kontroli rzek zlokalizowanych na terenie Gminy Będzino przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie ustalono: podwyższone stężenia wskaźników BZT5 i fosforu ogólnego oraz bardzo  niskie stężenie tlenu rozpuszczonego w rzece. W ocenie organu  może to mieć związek ze sposobem odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych znajdujących się w sąsiedztwie rzek. W związku z powyższym organ zwrócił się do Gminy o przeprowadzeniu kontroli nieruchomości  nieprzyłączonych do sieci  kanalizacji sanitarnej, w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie Gminy Będzino.

Mając na uwadze powyższe, Gmina Będzino rozpoczęła kontrole związane z legalnością odprowadzania nieczystości ciekłych. Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO