Informacja o XXVIII Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 31 marca 2017 roku, odbyła się XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji  radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji. Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było:

☼ stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie, które przedstawili zarządcy ww. dróg;

☼ informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie , w 2016 roku, którą przedstawił Kierownik Zakładu Pan Andrzej Nowak.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata : 2017, 2018 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy;
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017;
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017 – 2025;
 • w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
 • w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Będzino” Panu Didier Memain;
 • w sprawie nadania nazwy placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na drogę;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w roku 2017;
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino;
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w kwietniu 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski