Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 27.06.2019 odbyła się IX sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień, porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom.

Wójt Gminy Będzino przedstawił raport o stanie gminy za 2018 r. W debacie brali udział radni gminy. Ponadto przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2018. Podsumowano rok szkolny oraz zaprezentowano wakacyjną ofertę placówek oświatowo-wychowawczych.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok;

2) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018;

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;

4) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;

5) w sprawie zmiany: “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032”;

6) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223);

7) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023;

8) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

opublikowano 27 czerwca 2019