Informacja z IX Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 30 czerwca 2015 roku, odbyła się IX sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy.

Tematem wynikającym z harmonogramu pracy Rady Gminy było m.in. podsumowanie roku szkolnego. Informację przedstawił insp. oświaty Pan Wirkus. Kolejnym tematem była oferta wakacyjna placówek oświatowych i kulturalnych, którą przedstawił dyr. GOK Pan Łuczak oraz insp. UG Pan Wirkus. Radni wysłuchali sprawozdania finansowego za rok 2014 i podjęli jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą ww. sprawozdanie, a następnie Rada Gminy udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014. Wójt Pan Henryk Broda bardzo podziękował za jednomyślność Rady i podkreślił, że na wykonanie budżetu składa się praca wielu ludzi : Rady Gminy, pracowników Urzędu, sołtysów, a sytuacja finansowa jest bardzo trudna, jak i w większości gmin.

Następnie Rada Gminy podjęła uchwały :

  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2014 r.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego;
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015:
  4. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
  5. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2015 – 2020;
  6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino;
  7. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2016 i 2017, w celu realizacji zamówienia publicznego;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
  9. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w sierpniu/ wrześniu 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. wykonanie budżetu za I półrocze, stan przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.