Informacja z narady Wójta, z sołtysami Gminy Będzino

W dniu 17 maja 2018 roku o godz. 10:00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta z sołtysami naszej gminy, w której udział oprócz Wójta Pana Henryka Brody wzięli także z-ca Wójta Pan Henryk Lubocki, Skarbnik Gminy Pani Patrycja Woltmann, Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Pani Sylwia Halama oraz pracownicy gminy referujący zaplanowane do prezentacji zagadnienia.

Na początku spotkania Wójt Gminy przedstawił program spotkania. Sołtysi wysłuchali informacji dotyczących m.in.:

  • problemów dotyczących wzrastającej ilości odpadów niesegregowanych na terenie gminy oraz podrzucania śmieci na przystankach , rowach i w innych miejscach,
  • nowych zasad szacowania szkód łowieckich ( szkody zgłasza się obecnie do urzędu gminy),
  • konieczności szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;
  • stanu realizacji funduszów sołeckich,
  • propozycji przekazania mienia ruchomego zakupionego z funduszów sołeckich do świetlic na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury,
  • nowych przepisów wprowadzających zmiany w zasadach sprzedaży alkoholu i konieczności podjęcia uchwał w tym temacie ( wszyscy sołtysi otrzymają projekty uchwał do zaopiniowania przez zebrania wiejskie, które należy zwołać najpóźniej do dnia 15 czerwca br. ),
  • zasad organizacji loterii fantowych.

Pan Henryk Broda Wójt Gminy przedstawił informację dotyczącą zamiaru przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie, zgazyfikowania niektórych miejscowości tj. Borkowice, Śmiechów, Kładno, Łekno, Dobre, a z dalszym zamiarem także miejscowość Dobrzyca. Dyrektor GOK Pan Jerzy Łuczak przedstawił informację o festynach i imprezach zaplanowanych na najbliższe miesiące (informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej GOK oraz przekazana do sołectw). Sołtysi zgłosili sprawy do załatwienia związane z drogami, stanem przystanków itp. Na zakończenie narady Wójt Pan Broda podziękował sołtysom za udział w spotkaniu oraz wszelkie sygnały dotyczące zdarzeń na terenie gminy. Kolejne spotkanie planowane jest w następnym kwartale.

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska