Informacja z narady Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu  10 marca 2017 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z  sołtysami naszej gminy, w której udział wzięli także pracownicy gminy.

Na początku spotkania, Wójt Gminy wraz z przybyłym na spotkanie Przewodniczącym Rady Gminy Panem Nożykowskim, podziękowali sołtysom za pracę na rzecz swoich społeczności i wręczyli kwiaty oraz upominki, z okazji Dnia Sołtysa przypadającego 11 marca.

Podczas narady sołtysi zgłosili swoje problemy oraz wysłuchali informacji dotyczących m.in.

♦ zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska – temat przedstawiła Pani A. Kwiatkowska,
♦ stanu dróg gminnych i planowanych remontów dróg oraz planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy- głos zabrał Pan L. Przełuski,
♦ Lokalnego Programu Rewitalizacji opracowywanego na potrzeby gminy – zagadnienia przybliżyła Pani  A. Pietkowska,
♦ przypomnienia zasad  przygotowywania wniosków w ramach  funduszy sołeckich –  głos w tym temacie zabrała Pani S. Halama,
♦ pozyskiwania funduszy sołeckich i grantów m.in. na inwestycje w sołectwach – głos zabrała Pani P. Kelm,
♦ problemów związanych z odbiorem odpadów komunalnych, segregacją odpadów oraz opłatami za wywóz odpadów – informacje przedstawiła Pani M. Kusyk,
♦ zasad badania gleby , stosowania środków do polepszenia jakości gleby –informację przedstawiła Pani Z. Iłowiecka – Banaszek z Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Koszalinie.

Pan Henryk Broda Wójt Gminy, podziękował sołtysom za tak liczny udział w spotkaniu oraz wszelkie sygnały dotyczące zdarzeń na terenie gminy. Kolejne spotkanie planowane jest w następnym kwartale.

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska