INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 28 czerwca 2012 roku, odbyła się XXI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni zgłosili szereg problemów do realizacji głównie związanych ze stanem dróg na terenie gminy.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji była informacja dotycząca wakacyjnej oferty placówek oświatowo-wychowawczych, którą przedstawili : Pani Dębiec inspektor UG , Pan Łuczak dyrektor GOK w Będzinie oraz Pan Wirkus inspektor ds. oświaty. Oferta GOK znajduje się na stronie internetowej GOK-u.

W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1)     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.;

2)     w sprawie sprzedaży lokali komunalnych;

3)     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej (obr. ew. Smolne);

4)     w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie lokalu usługowego ( kuchni w Jamnie);

5)     w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu usługowego w m. Koszalin (Jamno) ul. Koszalińska 70.

 Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „uchwały Rady Gminy”.

 Kolejna sesja odbędzie się na koniec sierpnia , a tematem jej będzie stan inwestycji gminnych oraz analiza wykonania budżetu za I półrocze br.

 WÓJT GMINY BĘDZINO

HENRYK BRODA

 

opublikowano 2 lipca 2012