INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 11 września 2012 roku, odbyła się XXII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni zgłosili szereg problemów do realizacji.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji była analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacja o stanie oświaty oraz wynikach nauczania na terenie Gminy Będzino w roku szkolnym 2011/2012. Przewodnicząca komisji oświatowo-społecznej przedstawiła informację na temat stanu przygotowań placówek oświatowych i wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

W kolejnym punkcie Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1)          wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok;

2)          podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

3)          podziału Gminy Będzino na obwody głosowania;

4)          zmiany uchwały Nr XXIV/197/05 Rady Gminy w Będzinie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino, z dnia 26 kwietnia 2005 r.;

5)          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego (obr. Kładno dz. Nr 16/8);

6)          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w trybie przetargu nieograniczonego ( obr. Kładno dz. Nr 16/29);

7)          wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trybie przetargu nieograniczonego (obr. Kładno dz. Nr 16/31);

8)          wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej infrastrukturą (przepompownią –obr. Mścice);

9)          wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki zabudowanej ( szkoła Jamno);

10)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespół elektrowni wiatrowych Dobre”;

11)        zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2013 w celu realizacji zadania publicznego;

12)        przystąpienia Gminy Będzino do realizacji projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Będzino” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się na początku października, a tematem jej będzie stan inwestycji gminnych i założenia społeczno – gospodarcze na rok 2013.

 

WÓJT GMINY BĘDZINO

HENRYK BRODA

opublikowano 20 września 2012