Dnia 14 listopada 2012 roku, odbyła się XXIV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Na początku sesji odbyła się miła uroczystość wręczenia Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie Odznaki „Za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa” przyznanej przez Radę Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego.

Obecni  wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami.

Sołtysi oraz radni  zgłosili  szereg problemów do realizacji.

Zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy tematem sesji było uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2013 jednakże wcześniej przedstawicielka Środkowopomorskiej Grupy Działania  przedstawiła informację na temat wykonania budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz bieżące zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich .

W kolejnym punkcie  Rada  Gminy podjęła następujące  uchwały:

1)     uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”;

2)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013 r.;

3)     określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2013 r.;

4)     obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok;

5)     nadania nazwy ulicom w miejscowości Mścice;

6)     zawarcia porozumienia międzygminnego;

7)     wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Rozwój Przedszkola Samorządowego w  

8)     Mścicach szansą na dobry start  małego dziecka”…

9)     wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Stawiamy na indywidualizację”

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące przejęcia mienia od PKP, jednakże radni jednogłośnie odrzucili proponowane uchwały w tej sprawie.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, w zakładce „uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w miesiącu grudniu , a tematem jej będzie dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013 oraz uchwały w sprawie odpadów komunalnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI