INFORMACJA Z XXVIII SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 14 marca 2013 roku, odbyła się XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad.

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy tematem głównym sesji był stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie . Udział wzięli odpowiednio przedstawiciele Zarządów Dróg. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację z działalności GOPS .

Wójt Gminy Pan Henryk Broda zarekomendował projekty uchwał dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych, które zostały przygotowane na sesję.

 Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały:

 1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej  opłaty;
 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania   odpadów  komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;
 3. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli   nieruchomości;
 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 6. przyznania Odznaki ?Zasłużony dla Gminy Będzino?;
 7. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 r.;
 8. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013;
 9. zaciągnięcia w 2013 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym(obr. Popowo);
 11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym(obr. Mścice);
 12. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;
 13. rozpatrzenia skargi na GOPS.

          Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  ?Uchwały Rady Gminy?.

              Kolejna sesja odbędzie się w kwietniu, a tematem jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 

opublikowano 18 marca 2013