Dnia 18 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad.

Zgodnie z Haromonogramem Pracy Rady Gminy tematem sesji była m.in wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych przedstawiona przez insp. oświaty Pana Tomasza Wirkusa i Dyrektora GOK Pana Jerzego Łuczaka.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

 Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz udzielili jednogłośnie Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012.

 Ponadto Rada Gminy podjęła także następujące uchwały w sprawie:

 1) poparcia włączenia budowy drogi ekspresowej S – 6 do programu Budowy Dróg Krajowych na

lata 2014 – 2020;

2) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

3) zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania , ustalenia

ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z przejściem Skarbnika Gminy na emeryturę Rada Gminy podjęła uchwałę o odwołaniu Skarbnika z wykonywanej funkcji.

 Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

 Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie

 ANDRZEJ NOŻYKOWSKI