Dnia 29 grudnia 2011 roku, odbyła się XIV sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Obecni wysłuchali m.in. informacji Wójta z działalności między sesjami. Sołtysi oraz radni na sesji zgłosili szereg interpelacji głównie dotyczących stanu dróg na terenie Gminy. Najistotniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu Gminy na rok 2012.  Dyskusje nad projektem budżetu toczyły się od poprzedniej sesji tj. od 16 grudnia br. W ostatecznej wersji projekt został wniesiony pod obrady tej sesji i Rada Gminy przyjęła budżet na rok 2012 jednogłośnie.
Ponadto Rada podjęła uchwały:
1)    w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
2)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021;
3)    w sprawie zatwierdzenia ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2012 rok.
Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino w zakładce uchwały Rady Gminy.
Kolejna sesja odbędzie się w styczniu, a tematem jej będą sprawozdania komisji z pracy w 2011 roku oraz plany pracy na rok 2012.
O godz. 13.00, w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne z zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu wzięli udział proboszczowie parafii z ternu Gminy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, firm, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz przedszkoli, przewodniczący Rad Rodziców, komisja AA, przedstawiciele OSP, sołtysi, radni i władze Gminy. Spotkanie uświetniły jasełka w wykonaniu maluszków z Przedszkola Samorządowego w Mścicach oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. Ponadto spotkaniu towarzyszyła kapela „Swaty”. Wójt Gminy Pan Henryk Broda podsumował rok 2011 przedstawiając najistotniejsze dla Gminy wydarzenia oraz wykonane inwestycje i zadania. Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia pomyślnego Nowego Roku 2012.

WÓJT GMINY BĘDZINO
HENRYK BRODA