Informacja z Sesji Rady Gminy w Będzinie

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dnia 23 czerwca 2014 roku, odbyła się XLII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematami wynikającymi z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy przyjęła uchwalę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 i jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013. Wójt Pan Broda podziękował wszystkim radnym za wynik glosowania i podkreślił, że podziękowanie należy się wszystkim, którzy najpierw tworzą budżet, a następnie pracują nad jego realizacją i wykonaniem czyli wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu i jednostek podległych.

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Tematem, który został także przedstawiony na sesji był ład, porządek i bezpieczeństwo – swoje raporty przedstawili: Komendant Komisariatu I Policji w Koszalinie podinsp. Artur Lachowicz wraz z aspirantem Marcinem Pilarczykiem Naczelnikiem Wydziału Prewencji w Koszalinie, brygadier Mirosław Pender Komendant Miejski PSP w Koszalinie oraz Komendant Gminny Ochrony PPOŻ Pan Krzysztof Szczur. Swoje sprawozdanie złożył także Pan Krzysztof Płachta Komendant Straży Gminnej w Będzinie.

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Wakacyjną ofertę placówek oświatowo – wychowawczych przedstawił dyrektor GOK Pan Jerzy Łuczak i insp. ds. oświaty Pan Tomasz Wirkus. Pan Wirkus przedstawił także wyniki egzaminów końcowych szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;

3) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy, jak również nauczycieli realizujących, w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w sierpniu, a tematem jej będzie informacja z wykonania budżetu za I półrocze  b.r. i stan przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[nggallery id=140]

opublikowano 25 czerwca 2014