INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

 Dnia 25 listopada 2016 roku, odbyła się XXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym pisemnym zawiadomieniem przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji radnych, sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji.

Tematem sesji, zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Gminy w Będzinie było uchwalenie podatków lokalnych na rok 2017.

Obecni podczas sesji mogli wysłuchać informacji dot. zasad udzielania wsparcia, w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020, przedstawionej przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2015 r., przez osoby zobowiązane ustawą.

Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016;

 2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 – 2025;

 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 4) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino;

 5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

 6) w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

 7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;

 8) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego;

 9) w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie;

 10) w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie do korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino;

 11) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości;

 12) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku 2018, na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Będzino”.

 13) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym;

 14) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się pod koniec grudnia 2016 r., a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu na rok 2017.

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski