Dnia 24 października 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

              Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875) w trybie nadzwyczajnym. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 10, ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2017, Nr XXVI/201/16, z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyżej wymieniona uchwała będzie dostępna w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu oraz ewentualne uchwalenie podatków na rok 2018.

 

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski