Dnia 15 kwietnia 2013 roku, odbyła się XL sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego,  porządkiem obrad.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematami wynikającymi z Harmonogramu Pracy Rady Gminy był stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie , z udziałem przedstawicieli Zarządów Dróg oraz sprawozdanie z działalności GOPS w Będzinie, które przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Pani Joanna Żurawska.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
2) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino;
3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej;
4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Będzinie 21/1;
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garaż w  Będzinie nr 21B/3;
6) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Gaika na działania Wójta Gminy Będzino Henryka Brody;
7) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino;
8) w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 – 2032”;
9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy”.

Kolejna sesja odbędzie się w maju, a tematem jej będzie sprawozdanie z działalności GOK w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

 [nggallery id=126]