Informacja z V Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

W dniu 7.02.2019 r. odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Panią Barbarę Grudzień porządkiem obrad, która przewodniczyła obradom. Początek obrad rozpoczął się prezentacją na temat Budowy stacji transformatorowej w miejscowości Strzeżenice, wraz z fragmentem linii napowietrznej 110kV, którą przedstawili pracownicy firmy Energa Operator. Po wolnej trybunie Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski przedstawił informację z działalności miedzy sesjami oraz wysłuchał wniosków i pytań radnych, sołtysów i mieszkańców gminy. Najważniejszym punktem obrad było sprawozdanie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z działalności w 2018 r. Radni projekty uchwał omawiali na wspólnych posiedzeniach komisji, opinie w sprawie uchwał budżetowych były pozytywne.

Ponadto Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019;
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026;
3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2019 Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku;
4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2021, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2025”;
5) zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
6) zmiany uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu;
7) zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu;

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.
Elektroniczne zestawienie głosowań jest dostępne na stronie http://rada.bedzino.pl/glosowania

Kolejna sesja odbędzie się w drugiej połowie marca 2019 r. , a tematami jej będzie m.in.: stan dróg, krajowych, powiatowych i wojewódzkich. Planuje się zaproszenie przedstawicieli instytucji zarządzających infrastrukturą drogową w celu wspólnej dyskusji na temat problemów i planów. Ponadto zostanie przedstawiona informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2018 r.

Informacje sporządził: Mateusz Dębowski

[av_gallery ids=’173201,173202,173203,173204,173205,173206,173207,173208,173209,173210′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-7sqkvgw’]

opublikowano 8 lutego 2019