Informacja z XII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 28 października 2015 roku, odbyła się XII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy, przedstawili informację dotyczącą oświadczeń majątkowych za rok 2014, złożonych przez radnych oraz pracowników Urzędu Gminy ustawowo do tego zobowiązanych. Rada Gminy w Będzinie podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych nr 3518Z Mączno – Popowo, nr 3523Z Popowo – Parnowo – Laski – Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo – Niedalino w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Biesiekierz;
 2. w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „System gospodarki odpadami komunalnymi – edukacyjna akcja promocyjna” w ramach Edukacji Ekologicznej finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
 4. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Będzino;
 5. w sprawie określenia stawek podatków od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Będzino w 2016 roku;
 6. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino w 2016 roku;
 7. w sprawie wyboru ławników sądowych, na kadencję 2016 – 2019;
 8. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej;
 10. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Będzinie;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału do 1/5 części nieruchomości.

Istotną uchwałą, jaką podjęła Rada była uchwała dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019. Na ławników wybrano osoby rekomendowane przez Prezesów Sądów Okręgowego i Rejonowego w Koszalinie tj. Pani Bronisława Kacprzak oraz Pani Wanda Konecka.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2016 oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI