Dnia 27 listopada 2015 roku, odbyła się XIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.

Głównym tematem sesji było tzw. „pierwsze czytanie” projektu budżetu gminy Będzino na rok 2016. Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015;
 2. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Będzino;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2016 roku;
 4. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2016 roku;
 5. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego;
 6. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową;
 8. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Będzino;
 9. w sprawie ustalenia wysokości i wypłat diet dla sołtysów z terenu Gminy Będzino;
 10. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 11. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. w sprawie określenia wzorów deklaracji, o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
 13. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino.

Wyżej wymienione uchwały będą dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się w grudniu 2015 r. , a tematem jej będzie m.in. uchwalenie budżetu na rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
ANDRZEJ NOŻYKOWSKI

[av_gallery ids=’8787,8788,8789,8790,8791,8792,8793,8794′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-2lxj5x’]