Informacja z XIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 29 czerwca 2018 roku, odbyła się XLIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Radni, sołtysi oraz obecni mieszkańcy zgłosili szereg interpelacji do realizacji. Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy było:

– podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – przedstawił P. T. Wirkus,
– stan przygotowań inwestycji gminnych – przedstawił Z-ca Wójta P. H. Lubocki,
– wakacyjna oferta placówek oświatowo – wychowawczych,
– sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Radni przyjęli sprawozdanie i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Brodzie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017. Wójt Pan broda podziękował Radzie za jednogłośne poparcie podkreślając, że na taki wynik pracowali także radni podejmując odpowiednie decyzje, pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych , a także sami mieszkańcy Gminy.

Następnie Rada  podjęła następujące uchwały:

 1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2018 Nr XXXVII294/17 Rady Gminy w Będzinie  z dnia 28 grudnia 2017 r.;
 2. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
 4. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
 5. w sprawie zmiany „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na  lata 2012 – 2032”;
 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018 – 2022;
 7. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014 – 2017, z perspektywą na lata 2018 – 2021, za lata 2016 -2017;
 8. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino;
 9. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino;
 10. w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych;
 11. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 12. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Będzinie;
 13. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Będzino;
 14. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Dobiesławiec – Podamirowo – Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej;
 15. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w NFOŚ i GW w Szczecinie na „Kompleksową termomodernizację Przedszkola w Będzinie”;
 16. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej;
 17. w sprawie zasad udzielania dotacji na parce konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się po przerwie wakacyjnej lub ew. w miarę potrzeby wcześniej, a tematami  jej  będzie m.in.   analiza wykonania budżetu gminy za I półr. br.

[av_gallery ids=’170739,170740,170741,170742,170743,170744,170745′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-6iarmwg’]

 

opublikowano 4 lipca 2018