Dnia 27 marca 2018 roku, odbyła się XL sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.
Na początku sesji obecni w sali obrad wysłuchali występu dzieci ze Żłobka w Mścicach, a także dzieci z Przedszkola w Mścicach. Pani Dyrektor Żłobka podziękowała Radzie Gminy oraz Wójtowi, za możliwość uruchomienia 10 dodatkowych miejsc w Żłobku. Pani Dyrektor podkreśliła, że Żłobek okazuje się bardzo trafioną inwestycją, gdyż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców. Pani Dyrektor Elżbieta Nożykowska otrzymała List Gratulacyjny od władz Gminy , za swoją działalność na rzecz Przedszkola i Żłobka w Mścicach. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy wręczyli obecnym sołtysom upominki , z okazji Dnia Sołtysa, który przypada na dzień 11 marca.
W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji. Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy był stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Informacje przedstawili Zarządcy ww. dróg. Następnie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił informację z działalności w 2017 roku. Natomiast Z-ca Wójta przedstawił sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino” za rok 2017.
Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
3) w sprawie zabezpieczenia umowy kredytu w postaci weksla in blanco;
4) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia;
5) w sprawie podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl, w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w kwietniu 2018 roku, a tematami jej będzie m.in. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, w roku 2017. Ponadto przedstawiona będzie informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’169394,169395,169396,169397,169398,169399,169400,169401,169402,169403,169404,169405,169406,169407,169408,169409,169410,169411,169412,169413,169414,169415,169416,169417,169418,169419,169420,169421,169422,169423,169424,169425,169426,169427,169428,169429,169430,169431,169432,169433,169434,169435,169436,169437,169438,169439,169440,169441,169442,169443,169444,169445,169446,169447,169448,169449,169450′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-7kmue41′]

opublikowano 28 marca 2018