Informacja z XLI Sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 23 kwietnia 2018 roku, odbyła się XLI sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 13 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji.

Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy było:

  • sprawozdanie z działalności w 2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie ? przedstawił  dyr. Jerzy Łuczak;
  • sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie ? przedstawiła dyr. Danuta Sawicka;
  • informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie- p.o. kier. Andrzej Tyl.

Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 ? 2025;
  3. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  ?Uchwały Rady Gminy??. Kolejna sesja odbędzie się w maju 2018 roku , a tematami  jej  będzie m.in. ład, porządek i bezpieczeństwo, ochrona PPOŻ. Ponadto przedstawiona będzie informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Przewodniczący RG
Andrzej Nożykowski

[av_gallery ids=’169710,169711,169712,169713,169714,169715′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-7rxzzql’]

opublikowano 25 kwietnia 2018