Informacja z XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 15 czerwca 2018 roku, odbyła się XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych.

Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. W dalszej części obrad, Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz udzielił odpowiedzi na interpelacje i wolną trybunę z poprzedniej sesji.

Radni, sołtysi oraz obecni mieszkańcy zgłosili szereg interpelacji do realizacji. Tematem głównym sesji, zgodnie z harmonogramem Pracy Rady Gminy był raport z realizacji strategii Gminy Będzino, który przedstawiła Pani Sylwia Halam Kierownik ref. OA UG.

Następnie radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zlokalizowanego na terenie plaży w Pleśnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zlokalizowanego na terenie plaży w Pleśnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, zlokalizowanego na terenie plaży w Pleśnej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, z
 • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516 Z Smolne – Wierzchominko na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bip.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”. Kolejna sesja odbędzie się 29 czerwca czerwca 2018 roku , a tematami  jej  będzie m.in.

 •   sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
 •   absolutorium dla Wójta Gminy;
 •   stan realizacji inwestycji gminnych;
 •   podsumowanie roku szkolnego;
 •   wakacyjna  oferta placówek oświatowo – wychowawczych.

Informację przygotowała
Insp. Wioletta Mróz