INFORMACJA Z XLIX SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 8 listopada 2018 roku, odbyła się XLIX o s t a t n i a sesja  VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 z pózn. zm.). Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady  Gminy  Pan  Andrzej  Nożykowski, który powitał wszystkich obecnych na sesji. Sesja była prawomocna. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego  porządkiem obrad. Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami . Radni oraz pozostali obecni na sali zgłosili szereg interpelacji.

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy została omówiona sytuacja w rolnictwie. Informacje przedstawił Przewodniczący komisji rolnictwa Pan Andrzej Krawiec oraz pracownik ODR/O Koszalin pani Emilia Romańska. Z-ca Wójta Pan Henryk Lubocki przedstawił stan inwestycji gminnych. Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przedstawili informację w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz pracowników gminy.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła następujące uchwały:

  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018;
  2. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025;
  3. w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Będzinie,
  4. w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino”;
  5. w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino ( poprawa niektórych zapisów wcześniej uchwalonych);
  6.  w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino oraz przekazania go do zaopiniowania właściwemu organowi regulacyjnemu.

W końcowej części sesji Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski dokonał podsumowania VII kadencji   Rady  Gminy w Będzinie oraz podziękował za współpracę wszystkim mieszkańcom Gminy Będzino, a w szczególności radnym, Wójtowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy. Podobnie Wójt Gminy Pan Henryk Broda, także podziękował za 28 lat pracy w samorządzie. Od 1990 roku na stanowisku Przewodniczącego Rady, a następnie 12 lat, jako Wójta Gminy. Były wzajemne  podziękowania i kwiaty oraz podziękowania i kwiaty od sołtysów.

Wyżej wymienione uchwały będą po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady,  dostępne na www.bip.bedzino.pl , w zakładce „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się prawdopodobnie 19 listopada br. i będzie to I sesja VIII kadencji, na której odbędzie się zaprzysiężenie nowo wybranej Rady Gminy oraz Wójta Gminy Będzino.

 

Informację przygotowała
Insp. UG. Ewa Jaroniewska

[av_gallery ids=’172191,172192,172193,172194,172195,172196,172197,172198,172199,172200,172201,172202,172203,172204,172205,172206,172207,172208,172209,172210′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-92hdty6′]

opublikowano 14 listopada 2018